Archive | 2018/12/05

76 lat temu powstała Rada Pomocy Żydom „Żegota”

76 lat temu powstała Rada Pomocy Żydom „Żegota”

mjs/ wmk/ ls/


Getto warszawskie: Ulica Chłodna przy skrzyżowaniu z ul. Żelazną. Na zdjęciu widoczny drewniany most łączący Małe i Duże Getto. 06.1942. Źródło: Wikimedia Commons/Bundesarchiv

76 lat temu, 4 grudnia 1942 r., w Warszawie przy Delegaturze Rządu na Kraj, z przekształcenia Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom powstała Rada Pomocy Żydom „Żegota” – jedyna w okupowanej przez Niemców Europie instytucja państwowa ratująca ludność żydowską od zagłady.

“W krytycznej sytuacji, po raz pierwszy w historii nowożytnej Polski, przedstawiciele kompetentnych, miarodajnych żydowskich organizacji politycznych różnego odcienia, niejednokrotnie z sobą nawet skłóconych, wspólnie z przedstawicielami demokratycznych ośrodków polskiego podziemia podjęli działanie na rzecz ratowania ludzi, i ostrzegania, i zbierania materiałów dotyczących zbrodni hitlerowskich, i kontaktów z wolnym światem. Jest to zjawisko, którego nie znam w żadnym innym kraju okupowanej Europy” – mówił po latach o działalności „Żegoty” jeden z jej działaczy Władysław Bartoszewski.

Rada Pomocy Żydom „Żegota” powstała z przekształcenia utworzonego 27 września 1942 r. w okupowanej przez Niemców stolicy Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom. Założono go z inicjatywy Zofii Kossak-Szczuckiej, działaczki konspiracyjnego Frontu Odrodzenia Polski oraz Wandy Krahelskiej – Filipowiczowej, członkini PPS.

Powstanie komitetu było bezpośrednią reakcją na opublikowanie w sierpniu 1942 r., tuż po rozpoczęciu wielkiej akcji likwidacyjnej w warszawskim getcie, słynnego “Protestu” Kossak-Szczuckiej, w którym pisała: “W ghetcie warszawskim, za murem odcinającym od świata, kilkaset tysięcy skazańców czeka na śmierć. (…) Kto milczy w obliczu mordu – staje się wspólnikiem mordercy. Kto nie potępia – ten przyzwala. Zabieramy przeto głos my, katolicy-Polacy”.

Pisarka przedstawiając dramatyczny los Żydów wezwała Polaków do zajęcia jednoznacznego stanowiska. “Protestujemy, kto z nami tego protestu nie popiera, nie jest katolikiem” – stwierdzała.

W tym samym tekście znalazły się jednak następujące zdania: “Uczucia nasze względem Żydów nie uległy zmianie. Nie przestajemy uważać ich za politycznych, gospodarczych i ideowych wrogów Polski. Co więcej, zdajemy sobie sprawę z tego, iż nienawidzą nas oni więcej niż Niemców, że czynią nas odpowiedzialnymi za swoje nieszczęście. (…) Świadomość tych uczuć jednak nie zwalnia nas z obowiązku potępienia zbrodni”.

4 grudnia 1942 r. z Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom wyłoniła się Rada Pomocy Żydom o kryptonimie “Żegota”. Władysław Bartoszewski, pytany w jednym z wywiadów o osobę patrona tej konspiracyjnej organizacji, powiedział: “Nie istniała taka osoba, dopóki Zofia Kossak nie wymyśliła kryptonimu Żegota. Potem dodano imię Konrad, by utrudnić kojarzenie nazwy Żegota z Żydami”. (“Polityka” 47/2002)

Działając w skrajnie trudnych warunkach, od jesieni 1941 r. obowiązywało niemieckie rozporządzenie o stosowaniu kary śmierci wobec osób, które pomagały Żydom, “Żegota” udzieliła wsparcia materialnego około 4 tys. osób, ponadto zdobywała dokumenty (ok. 50 tys.), szukała mieszkań i kryjówek dla uciekinierów z gett,

Członkami “Żegoty” byli ludzie reprezentujący różne poglądy społeczne i polityczne. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej – Wolność Równość Niepodległość, Robotniczej Partii Polskich Socjalistów, Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, Bundu, Żydowskiego Komitetu Narodowego, Frontu Odrodzenia Polski, Związku Syndykalistów Polskich i Polskiej Organizacji Demokratycznej.

Przewodniczącym Rady został Julian Grobelny (PPS-WRN), wiceprzewodniczącymi Tadeusz Rek (SL) i Leon Feiner (Bund), sekretarzem Adolf Berman (ŻKN), skarbnikiem Ferdynand Arczyński (Stronnictwo Demokratyczne).

Rada skupiała kilkunastoosobowy zespół kierujący akcją pomocy dla Żydów, udzielanej poprzez organizacje polityczne, społeczne i osoby indywidualne. Dla usprawnienia działalności “Żegoty” utworzono jej Biuro Wykonawcze, a następnie referaty: mieszkaniowy, dziecięcy – kierowany przez Irenę Sendlerową, terenowy i lekarski.

Kontakty z “Żegotą” z ramienia Delegatury Rządu utrzymywali Witold Bieńkowski oraz jego zastępca w referacie żydowskim Bartoszewski.

W piśmie do delegata rządu na kraj z 29 grudnia 1942 r. tak określono cele powołanej organizacji: “Zadaniem Rady jest niesienie pomocy Żydom jako ofiarom eksterminacyjnej akcji okupanta, a to pomocy w kierunku ratowania ich od śmierci, ich legalizacji, przydzielania im pomieszczeń, udzielania zasiłków materialnych względnie, gdzie to wskazane, wyszukiwanie zajęć zarobkowych jako podstawę egzystencji, zawiadywanie funduszami i ich rozprowadzanie – słowem działalność, która pośrednio lub bezpośrednio wchodzić może w zakres pomocy”.

Swoją działalność “Żegota” prowadziła dzięki pieniądzom otrzymywanym od Rządu RP na Uchodźstwie oraz funduszom zebranym wśród społeczeństwa polskiego i żydowskiego w kraju i za granicą. W celu rozszerzenia udzielanej pomocy planowano utworzenie na prowincji rad lokalnych. Ostatecznie samodzielne rady powstały jedynie w Krakowie i we Lwowie. Kierowali nimi Stanisław Dobrowolski (PPS WRN) i Władysława Chomsowa (SD).

Dzięki wysiłkom Ireny Sendlerowej i jej referatu opieką udało się objąć 2,5 tys. żydowskich dzieci wyprowadzonych z warszawskiego getta.

Działając w skrajnie trudnych warunkach, od jesieni 1941 r. obowiązywało niemieckie rozporządzenie o stosowaniu kary śmierci wobec osób, które pomagały Żydom, “Żegota” udzieliła wsparcia materialnego około 4 tys. osób, ponadto zdobywała dokumenty (ok. 50 tys.), szukała mieszkań i kryjówek dla uciekinierów z gett, w miarę możliwości starała się również zapewnić im opiekę medyczną. Dzięki wysiłkom Ireny Sendlerowej i jej referatu opieką udało się objąć 2,5 tys. żydowskich dzieci wyprowadzonych z warszawskiego getta.

“Żegota” dostarczała konspiracyjnej prasie informacje dotyczące zagłady Żydów, wydawała także własne ulotki i kolportowała plakaty.

Działająca do początku 1945 r. Rada Pomocy Żydom była jedyną w okupowanej przez nazistów Europie instytucją państwową ratującą Żydów od zagłady. „Wobec tego jednak, że na naszym terytorium rozegrała się główna część tragedii ludności żydowskiej, działania te (pomoc Żydom – PAP) mogły dotyczyć tysięcy ludzi, ale nie milionów. I odchodzą w cień wobec tragedii milionów. Ale ja stale przypominam, że według Starego Testamentu brakowało dziesięciu ludzi do uratowania Sodomy. W Polsce tych Sprawiedliwych znalazły się tysiące… Myślę, że nie tylko Żydzi uratowani w infernalnych warunkach mają im coś do zawdzięczenia, ale i my wszyscy, ówcześni i potomni” – oceniał znaczenie „Żegoty” Bartoszewski.

Rada Pomocy Żydom została uhonorowana medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata przyznawanym przez Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie. (PAP)


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com

 


PRESIDENT GEORGE H.W. BUSH AND AN EMPTY CHAIR

PRESIDENT GEORGE H.W. BUSH AND AN EMPTY CHAIR

MIKE EVANS


The Israelis were on edge during the peace conference. There was no doubt that an attempt was being made to brand Israel as the aggressor.

PRESIDENT GEORGE H.W. Bush at the Madrid Peace Conference. (photo credit: KNESSET)

Te world is remembering President George Herbert Walker Bush this week. I, too, have a memory of Mr. Bush. It revolves around an empty chair. In October 1991, at the conclusion of the first Gulf War – Operation Desert Storm – Israel was again forced to the bargaining table at the Madrid Peace Conference. President Bush was there to preside over the greatest coalition victory since World War II.

Mr. Bush had been privileged to preside over the peaceful end of the Cold War, and was also a catalyst in the reunification of Germany. Several key allies were less than elated by that prospect. Bush understood that the move to reunite East and West Berlin would provide the best move forward based on the global political and geographic outlook. His next focus was on resolving the Israeli-Palestinian conflict.

President Bush fought hard against the request of a right wing Israeli government led by Prime Minister Yitzhak Shamir to receive $10 BILLION in loan guarantees from the United States. Israel had absorbed a massive number of Russian Jewish emigrants, and desperately needed help to house them. Mr. Bush demanded assurance from Shamir that the money would not be used for housing in the West Bank settlements. Shamir refused and the president urged the US Congress not to give Israel the guarantees.

The crisis escalated as President Bush and Russian President Mikael Gorbachev hosted the joint Madrid Peace Conference with the world powers present. I was sitting in the front row of the press pool. Egypt, Lebanon, Syria, Jordan, and the Palestinians had delegations there. When the conference convened on October 30, 1991, representatives of nation after nation mounted the podium to build a case for a Palestinian state.

During a summit press conference with Secretary of State James Baker, I was privileged to ask the first question: “If you truly want peace, why not begin by recognizing one of the oldest capitals in history – Jerusalem – as the capital of Israel.” Mr. Baker became very testy and made it clear that he would not engage in what he called the fruitless debate that the status of Jerusalem had to be determined by negotiations.

In another press conference, Ms. Hanan Ashwari, an activist and supporter of Yasser Arafat’s First Intifada, said that Jesus Christ was the first Palestinian Christian born in the Muslim town of Bethlehem. When I challenged her with the facts that Jesus was Jewish, not a Palestinian, and Bethlehem was a Jewish town. Her response was: “Don’t distort my reality and try to confuse me with facts. My mind is made up.”

The Israelis were on edge during the peace conference. There was no doubt that an attempt was being made to brand Israel as the aggressor. On Thursday afternoon, October 31, the Egyptian ambassador approached me, followed within minutes by Syrian Foreign Minister Farouk al-Shara. He pulled a picture of Yitzhak Shamir from his pocket and told me to get the word out because on the following day he intended to accuse Prime Minister Shamir of being a terrorist. Shamir had been a member of the Stern Gang. The picture was a British Wanted poster from that era.

In the distance, I could see Shamir and his Deputy Foreign Minister, Benjamin Netanyahu whose eyes were locked onto me. Netanyahu held his hand up to his ear as a signal for me to call him. He wanted to know what the foreign minister had showed me. When al-Shara walked away, I borrowed a cell phone and called Netanyahu to relate to him what I had been told. The following day before the beginning of Shabbat, Mr. Shamir stood by his chair, thanked the leaders for inviting him to the conference, and said, “I have to leave now. I am an Orthodox Jew, and I leave these proceedings to my able delegation. I must be back in Israel before the eve of the Shabbat.” It was a shrewd move on Shamir’s part.

After Shamir departed, the Syrian foreign minister stood to make his accusations of terrorism against Shamir, but faced only an empty chair where Shamir had sat. It was a tactical blunder. Until that moment, international news sources had been focused on Israel’s intransigent prime minister. With the Syrian’s words, suddenly the global media focus changed to the Syrian display of aggressiveness towards Israel. It was obvious in the faces of those present, and especially that of James Baker that the narrative had just changed.

As a result of the Madrid Peace Conference and the loan freeze against Israel, George H.W. Bush was destined to be a one-term president. Others believe he lost the election over his “read my lips, no new taxes” comment. But I believe the evangelical pro-Israel vote might well have been a “red wave” for him as it was for Donald Trump.


The writer is a #1 New York Times bestselling author with 93 published books, including Pursuing God’s Presence. He is the founder of Friends of Zion Museum and Heritage Center in Jerusalem of which the late President Shimon Peres, Israel’s ninth president, was the chair. He also serves on the Trump Evangelical Faith Initiative.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com

 


OPERATION NORTHERN SHIELD EXPECTED TO TAKE WEEKS TO COMPLETE

OPERATION NORTHERN SHIELD EXPECTED TO TAKE WEEKS TO COMPLETE

JERUSALEM POST STAFF, TAL LEV RAM


The land by the northern border, unlike the south where Hamas tunnels are located, is very rocky, and the IDF’s engineering work to uncover and neutralize the tunnels is very complex.

Preparations for ‘Operation Northern Shield’ to destroy Hebollah terror tunnels . (photo credit: IDF SPOKESPERSON’S UNIT)

Operation Northern Shield, which was launched to to expose and destroy Hezbollah tunnels along the border fence with Lebanon, is expected to continue for several weeks and the state of high alert in the North will continue, according to Israeli media reports Wednesday.

Presently, the IDF estimates that the operations will remain in Israeli territory.

The work is being carried out by the IDF’s engineering forces and fighters from the Yahalom unit, an engineering unit designated for special missions, using heavy engineering machines and other technologies.

The territory by the northern border, unlike the South where Hamas tunnels are located, is rocky, and the IDF’s engineering work to uncover and neutralize the tunnels is complex. For example, the first exposed tunnel was some 25 meters deep, and its complete destruction requires many days.
“It is reasonable to assume that digging tunnels through rocks in the Galilee mountains, at a depth of 15 to 30 meters, takes years,” Dr. Maor Cohen, an expert on geography and the environment, told The Jerusalem Post’s sister publication Maariv.

“The land in the hills of Galilee is very hard and not conducive for digging tunnels. These are limestone rocks, not soft sandy soil like by the Gaza border,” Cohen explained.

“Digging in limestone can not be done using manual digging tools,” Cohen said. “It is reasonable to assume that the excavators used mechanical tools, which were apparently the source of the noise that residents of the communities on the Lebanese border had been reporting for years. In the Gaza border region, on the other hand, it was more difficult to hear the noise of the digging due to the use of manual tools in sandy soil.”

Cohen pointed out that there is a significant advantage to digging tunnels in the North, compared with digging in the South.

“In the Gaza Strip, the sandy soil crumbles immediately after digging and needs to be reinforced immediately before it collapses,” he said. “It’s also impossible to dig too deep in the Gaza Strip due to the groundwater.”

While Israeli defense officials have repeatedly denied the existence of cross-border Hezbollah tunnels, the military admitted that it has been aware of Hezbollah efforts to build attack tunnels stretching into Israel at several points along the border since the Second Lebanon War in 2006.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com