Archive | 2019/09/06

Różnice w ocenie przyczyn wybuchu II wojny światowej

Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych: różnice w ocenie przyczyn wybuchu II wojny światowej

Norbert Nowotnik (PAP)


01.12. Warszawa (PAP) – Geneza II wojny światowej to najbardziej kontrowersyjna kwestia, co do której różnią się członkowie Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych w publikacji “Białe Plamy – Czarne Plamy”. Zdaniem Rosjan Polska przyczyniła się do wywołania II wojny światowej.
17 września atak ZSRR na Polskę.

Polska Agencja Prasowa dotarła do ponad 900-stronicowej publikacji “Białe plamy – Czarne plamy. Sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 1918-2008”, której oficjalna prezentacja odbędzie się 6 grudnia – w dniu wizyty w Polsce prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Jest to zbiorowa praca polskich i rosyjskich uczonych, którzy w szesnastu rozdziałach przedstawili najtrudniejsze problemy w relacjach między Polską a Rosją w ciągu ostatnich 90 lat – od roku 1918 do roku 2008.

Jak powiedział PAP współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych i b. minister spraw zagranicznych prof. Adam Daniel Rotfeld, autorzy mieli pełną swobodę w przedstawianiu swoich punktów widzenia, co spowodowało, że stanowiska polskich i rosyjskich autorów w ocenie niektórych spraw okazały się różne.

“Ocena paktu Ribbentrop-Mołotow polskiego i rosyjskiego autora jest bardzo podobna; to samo dotyczy Katynia. Natomiast znacznie różnią się oceny przyczyn II wojny światowej. Według Rosjan Polska ponosi współwinę; (…) z kolei my uważamy, że zostaliśmy przez dwóch sąsiadów Polski – sowiecką Rosję i hitlerowskie Niemcy – postawieni pod ścianą” – mówił Rotfeld.

Podkreślił też, że przygotowując publikację Grupa nie dążyła do zacierania różnic i nie kierowała się polityczną poprawnością. Jego zdaniem, różnica zdań w ocenie niektórych historycznych wydarzeń powinna być uznana za przejaw normalności. “Kiedy zaczyna się rozmawiać z ludźmi kompetentnymi to więcej jest różnic w gronie polskich i rosyjskich historyków niż między Polakami i Rosjanami” – dodał Rotfeld.

“Geneza drugiej wojny światowej” (Przyczyny II wojny światowej. Polska, Związek Sowiecki i kryzys systemu) to rozdział trzeci wspólnej publikacji, w którym z rosyjskiej strony głos zabrał prof. Michaił M. Narinskij z Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych MSZ Rosji, a z polskiej strony – dr Sławomir Dębski, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, pełnomocnik ministra kultury ds. utworzenia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Rozdział ten przedstawia główne założenia polityki zagranicznej ZSRR i Polski pod koniec lat 30., znaczenie układu monachijskiego z 1938 r., (porozumienie Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Francji, umożliwiające Hitlerowi zaanektowanie części Czechosłowacji, co przypieczętowało jej koniec jako niepodległego państwa) oraz sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem z sierpnia 1939 r. (pakt Ribbentrop-Mołotow).

Zdaniem Narinskiego zasadniczym celem polskiej polityki zagranicznej w tamtym czasie było umocnienie międzynarodowej pozycji kraju. “Teoretycznie Warszawa pozostawała na pozycjach +równej odległości+ między Berlinem a Moskwą, jednak dążenie do rozwiązania własnych problemów popychało Polskę do zbliżenia z Niemcami” – napisał rosyjski autor. Według niego po dokonaniu przez Hitlera aneksji Austrii nazistowska Rzesza rozpoczęła przygotowania do agresji na Czechosłowację, co działo się przy aktywnym współudziale Polski.

“W trakcie kryzysu czechosłowackiego Polska faktycznie solidaryzowała się z Niemcami hitlerowskimi” – podkreśla Narinskij, przypominając, że 30 września 1938 r. rząd polski wystosował do władz czechosłowackich notę, w której zażądał natychmiastowego odłączenia od Czechosłowacji części powiatów cieszyńskiego i frysztackiego i przekazania ich Polsce. “Było to żądanie-ultimatum wykraczające nawet poza ustalenia z Monachium” – dodaje.

“Znamienne, że we wrześniu 2009 r. polski prezydent Lech Kaczyński przeprosił za odegranie przez Polskę roli w hitlerowskim podziale Czechosłowacji i powiedział, że +przyłączenie się Polski do rozbioru, w każdym razie terytorialnego ograniczenia ówczesnej Czechosłowacji, było nie tylko błędem, było grzechem+” – pisze Narinskij.

W jego ocenie po upadku Czechosłowacji kształtował się niekorzystny dla ZSRR układ sił. “Związek Radziecki znalazł się w obliczu zagrożenia izolacją międzynarodową. Obiektywnie układ monachijski popychał Moskwę ku poszukiwaniu zbliżenia z Berlinem. (…) Monachium pogłębiło brak zaufania Stalina do polityki +demokracji zachodnich+” – dodaje rosyjski autor.

Według Narinskiego, w 1939 r. stanowisko rządu polskiego było niezmienne: nie zawierać żadnych porozumień ani z Niemcami przeciwko ZSRR, ani z ZSRR przeciwko Niemcom. Z kolei – jak napisał – “stanowisko radzieckie ukierunkowane było na formowanie sojuszu wojskowo-politycznego trzech państw (ZSRR, Wielka Brytania i Francja – PAP), z twardymi zobowiązaniami dotyczącymi wzajemnej pomocy i wzajemnymi gwarancjami dla europejskich sąsiadów ZSRR”.

Jak pisze, “Polska i Rumunia występowały przeciwko radzieckim gwarancjom i były uznawane w Moskwie za państwa nieprzyjaźnie nastawione do Związku Radzieckiego”. “Mimo to ZSRR konsekwentnie popierał Polskę, jeśli chodzi o sprzeciw wobec żądań niemieckich (chodzi o włączenie Gdańska do III Rzeszy i ustanowienie eksterytorialnego połączenia z Prusami Wschodnimi – PAP)” – zaznaczył. “10 maja, podczas rozmowy z Józefem Beckiem, zastępca komisarza ludowego Władimir Potiomkin podkreślił, że +ZSRR nie odmówiłby pomocy Polsce, jeśliby ta jej zechciała+. Jednak następnego dnia ambasador Wacław Grzybowski oświadczył Wiaczesławowi M. Mołotowowi, że Polska uważa za niemożliwe zawarcie z ZSRR paktu o wzajemnej pomocy” – napisał Narinskij.

Autor zauważa, że istniała “głęboka podejrzliwość i wzajemna nieufność między Londynem i Paryżem z jednej strony a Moskwą z drugiej; tradycyjną wrogość demokracji zachodnich wobec reżimu stalinowskiego potęgowały rezultaty wielkiego terroru i masowych represji w ZSRR; permanentna nieufność do polityki Wielkiej Brytanii i Francji, pogłębiona przez układ monachijski, panowała również w Moskwie”.

Jego zdaniem, przywódcy Wielkiej Brytanii i Francji nie wykazywali zrozumienia powagi sytuacji międzynarodowej i konieczności poszukiwania kompromisu z ZSRR. “Niemniej jednak droga do trójstronnych negocjacji wojskowych w Moskwie była otwarta” – podkreśla Narinskij i przywołuje wizytę w Moskwie misji wojskowych brytyjskiej i francuskiej na początku sierpnia 1939 r., co miało przynieść efekt wspólnego sojuszu wojskowego przeciwko hitlerowskim Niemcom.

“7 sierpnia Kliment J. Woroszyłow zapisał instrukcje, zgodnie z którymi miał prowadzić negocjacje z misjami wojskowymi Wielkiej Brytanii i Francji. Wytyczne te, przypuszczalnie podyktowane przez Stalina, były następujące: +negocjacje sprowadzić do dyskusji nad poszczególnymi zasadniczymi sprawami, przede wszystkim nad przepuszczeniem naszych wojsk przez korytarz wileński i Galicję, a także przez Rumunię. (…) Jeśli okaże się, że swobodne przepuszczenie naszych wojsk przez terytorium Polski i Rumunii jest wykluczone, to oświadczyć, że bez tego warunku porozumienie jest niemożliwe, ponieważ bez swobodnego przepuszczenia wojsk radzieckich przez wymienione terytoria obrona przeciwko agresji w jakimkolwiek jej wariancie skazana jest na klęskę” – cytuje Narinskij.

“Ze względu na negatywny stosunek Polski i Rumunii do przepuszczenia przez ich terytoria wojsk radzieckich takie stanowisko Kremla przesądzało o niepowodzeniu trójstronnych negocjacji wojskowych” – stwierdza autor. Jak pisze, po podjętej przez Francję “rozpaczliwej próbie uratowania trójstronnych negocjacji w Moskwie”, marszałek Edward Rydz-Śmigły i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wacław Stachiewicz oświadczyli, że żaden polski rząd nie zdoła rozpatrywać “jakiejś propozycji, skierowanej na przeprowadzenie okupacji części polskiego terytorium przez wojska rosyjskie, jakiekolwiek by były konsekwencje tej odmowy”. Narinskij podsumowuje, że polscy działacze nie wierzyli ani w dobrą wolę przywódców radzieckich, ani w ich pragnienie efektywnego udziału w działaniach wojennych przeciwko Niemcom.

Pakt Ribbentrop-Mołotow podpisanym w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 r. Narinskij nazywa “taktycznym sukcesem, który obrócił się w strategiczną pomyłkę”. “O ile radziecko-niemiecki pakt był właśnie taktycznym sukcesem Kremla, o tyle cały kurs na współpracę z Berlinem stał się strategicznym błędem Stalina. Pozwolił on Hitlerowi rozgromić Polskę i wytyczyć wspólną granicę ze Związkiem Radzieckim. Później Niemcy zyskały możliwość pokonania Francji, co pozbawiało ZSRR potencjalnego sojusznika w Europie. Taktyczna wygrana Stalina zmieniła się w jego strategiczną przegraną w czerwcu 1941 r.” – napisał politolog.

Dodaje, że tajny protokół Mołotowa i Ribbentropa dotyczący podziału II Rzeczpospolitej “był sprzeczny z zasadami moralnymi i normami prawa międzynarodowego”. “Dwa państwa nie tylko podzieliły nienależące do nich terytoria na strefy wpływów, lecz także postawiły pod znakiem zapytania samo istnienie niepodległej Polski, uznanego członka wspólnoty międzynarodowej” – pisze autor i dodaje, że nie ma żadnych podstaw, by uważać, że zawarcie tego paktu było krokiem decydującym o wybuchu II wojny światowej. “Wiadomo, że zasadniczą decyzję o dokonaniu napaści na Polskę nie później niż 1 września kierownictwo hitlerowskie podjęło jeszcze w kwietniu 1939 r., a zatem przed nawiązaniem kontaktów z ZSRR” – uznał Narinskij.

Jego zdaniem, hitlerowskie Niemcy były głównymi podżegaczami wojennymi. “To właśnie Hitler postawił na ekspansję terytorialną i na agresję, na ustanowienie panowania niemieckiego w Europie, a potem również na świecie” – pisze rosyjski politolog, podkreślając, że w skomplikowanej sytuacji międzynarodowej kierownictwo stalinowskie wolało zawrzeć umowę o nieagresji z hitlerowskimi Niemcami w sierpniu 1939 r. i dokonać z Berlinem podziału stref interesów w Europie Wschodniej.

Według polskiego historyka i politologa dr Sławomira Dębskiego, Polska w latach 1919-1939 wobec rewizjonizmu dwóch potężnych sąsiadów – sowieckiej Rosji i hitlerowskich Niemiec – dążyła przede wszystkim do zachowywania politycznej równowagi. Na poparcie tej tezy przywołuje m.in. słowa polskiego ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, który 4 kwietnia 1939 r. wyjaśniał założenia polityki zagranicznej Polski premierowi Wielkiej Brytanii Neville’owi Chamberlainowi i ministrowi spraw zagranicznych lordowi Halifaksowi.

“Jeżeli chodzi o Polskę, to dwie prawdy dzięki jej sytuacji geograficznej są specjalnie istotne. A mianowicie: aby polityka polska nie opierała się ani o Niemcy, ani o Rosję. Gdyby Polska uzależniała swą politykę od jednego z tych mocarstw,, to przestałaby być czynnikiem pokoju, a stałaby się czynnikiem mogącym sprowokować konflikt; (…) zasada ta posiada dla nas znaczenie życiowe” – cytuje Dębski szefa przedwojennego MSZ.

Jak podkreślił, traktatowym przejawem aspiracji Polski do zachowania politycznej samodzielności był m.in. układ o nieagresji ze Związkiem Sowieckim z 1932 r. i deklaracja Polski i Niemiec z 26 stycznia 1934 r. Autor wskazuje jednak, że “pomimo zbliżenia z Niemcami po 1934 r. polskie władze konsekwentnie uważały, że gdyby doszło w Europie do konfrontacji zbrojnej między Niemcami a mocarstwami zachodnimi występującymi w obronie systemu wersalskiego, Polska musiałaby stanąć po stronie mocarstw zachodnich”.

Polski historyk zarzuca Sowietom, że przyczynili się do zwycięstwa faszyzmu w Niemczech, “nakazując niemieckim komunistom walkę nie z nazistami, ale z socjaldemokracją”. “Faszyzm był dla Stalina lepszy niż kapitalizm, a Hitler lepszy niż jakikolwiek polityk o przekonaniach demokratycznych (…). Niebezpieczeństwo, że Hitler będzie dążył do uzyskania dla narodu niemieckiego Lebensraumu (z niem. przestrzeni życiowej) na wschodzie, jawiło się Stalinowi jako bardzo odległa i mało prawdopodobna perspektywa” – przekonuje Dębski. Dodaje też, że dyplomacja sowiecka “cały czas żywiła nadzieję, że koniunktura na współpracę niemiecko-sowiecką powróci i doprowadzi do likwidacji państwa polskiego”.

Ponadto polski historyk i politolog wskazuje, że od drugiej połowy września 1939 r. do sierpnia 1940 r. “Związek Sowiecki realizował rachunek, który wystawił Hitlerowi za pomoc w rozprawie z Polską i za zneutralizowanie mocarstw zachodnich. Po rozbiorze Polski za umowę niemiecko-sowiecką zapłaciły Estonia, Łotwa i Litwa, potem przyszła kolej na Finlandię i wreszcie na Rumunię” – pisze.

W jego ocenie, współdziałanie niemiecko-sowieckie było charakterystyczne dla pierwszej fazy II wojny światowej. “Ten dziwny sojusz zaczął się rozpadać po upadku Francji. A niemiecka agresja na Związek Sowiecki 22 czerwca 1941 r. doprowadziła do wielkiego odwrócenia sojuszy. Zaczęła się nowa faza II wojny światowej” – podsumowuje swoje stanowisko polski historyk.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Roman Polanski: “Most Of The People Who Harass Me Do Not Know Me And Know Nothing About The Case”

Roman Polanski Opens Up: “Most Of The People Who Harass Me Do Not Know Me And Know Nothing About The Case” — Venice

Andreas Wiseman


Shutterstock

The 76th Venice Film Festival is only one day old but has already been dominated by talk of director Roman Polanski, whose new movie An Officer And A Spy debuts in Competition tomorrow. The filmmaker won’t be at the festival or doing general press but he has given a strikingly candid, wide-ranging interview for the film’s press notes.

In the interview, 86 year-old Polanski discusses his motivation for making An Officer And A Spy, his experience in the MeToo and Times Up era and the enduring trauma of his wife Sharon Tate’s murder.

Oscar-winning filmmaker Polanski remains a controversial figure due to his arrest in 1977 for drugging and raping a 13-year-old girl. He pled guilty to the lesser offence of unlawful sex with a minor and served 42 days behind bars but has been a fugitive of the U.S. ever since, having fled the country after learning that a judge planned to give him a lengthy sentence. His victim Samantha Geimer has subsequently said she has forgiven the French-Polish helmer and accepted a private apology.

Polanski, who currently resides in France, is interviewed in the notes by polemical French writer Pascal Bruckner, author of the novel Bitter Moon, which was turned into a film by Polanski. Bruckner is clearly an ally, as evidenced by one particularly jarring question in which the writer asks how Polanski will “survive the present-day neo-feminist McCarthyism”. Press notes are highly controlled so the Q and A will have been vetted by the director and/or production.

An Officer And A Spy Venice Film Festival

In the interview, Bruckner starts out by asking Polanski why he wanted to make An Officer And A Spy, about the notorious, anti-semitic 1894 Dreyfus Affair in which a Jewish officer in France was wrongfully convicted of treason and sentenced to life imprisonment.

“Big stories often make great films, and the Dreyfus Affair is an exceptional story,” Polanski says. “The story of a man unfairly accused is always fascinating, but it is also very much a current issue, given the upsurge in anti-semitism.”

Polanski posits that a Dreyfus Affair could happen again today.

“Another affair is possible, definitely. All the ingredients are there for it to happen: false accusations, lousy court proceedings, corrupt judges, and above all ‘social media’ that convict and condemn without a fair trial or a right of appeal.”

Soon after comes Bruckner’s most remarkable question, “As a Jew who was hunted during the war and a filmmaker persecuted by the Stalinists in Poland, will you survive the present-day neo-feminist McCarthyism which, as well as chasing you all over the world and trying to prevent the screening of your films, among other vexations got you expelled from the Oscars Academy?”

Polanski responds, “Working, making a film like this helps me a lot. In the story, I sometimes find moments I have experienced myself, I can see the same determination to deny the facts and condemn me for things I have not done. Most of the people who harass me do not know me and know nothing about the case….My work is not therapy. However, I must admit that I am familiar with many of the workings of the apparatus of persecution shown in the film, and that has clearly inspired me.”

His “persecution” started with the murder of his wife, Sharon Tate, Polanski says.

“The way people see me, my ‘image’, did indeed start to form with Sharon Tate’s death. When it happened, even though I was already going through a terrible time, the press got hold of the tragedy and, unsure of how to deal with it, covered it in the most despicable way, implying, among other things, that I was one of the people responsible for her murder, against a background of satanism. For them, my film Rosemary’s Baby, proved that I was in league with the devil! It lasted several months, until the police finally found the real killers, Charles Manson and his ‘family’. All this still haunts me today. Anything and everything. It is like a snowball, each season adds another layer. Absurd stories by women I have never seen before in my life who accuse me of things which supposedly happened more than half a century ago.”

“Don’t you want to fight back?,” Bruckner says.

“What for? It’s like tilting at windmills,” concludes Polanski.

The press notes also includes an interview with the Oscar-winning star of An Officer And A Spy, Jean Dujardin (The Artist). He is asked how he approached working with Polanski.

Venice Film Festival

“Polanski is the first master I have ever met.” Dujardin says. “He is a filmmaker who demands from others the same extreme precision he requires from himself. You need to follow him and never drift off, otherwise he’ll be on your back: he sticks his nose in everywhere, into every aspect of the filming process. Roman is a man who studied fine arts: he sets up his shots just like paintings. Every detail needs to be perfect: the drapes in a room, a branch in a forest, and so on. He has this attention to detail in the directing of actors. You can rehearse a scene thirty times before filming it, to ensure sincerity.

recommended by Leon Rozenbaum

Roman is a complex and demanding person who won’t let anything deflect him from his path. He has to see the project through to the end. He needs to go out and find the truth. An Officer and a Spy is a fundamental film for him, just like The Pianist. This is not about making a film: he lives his story and takes us with him. I love that. I am there to serve the story.”

Dujardin, fellow cast members and the film’s producers will be on the Lido tomorrow for the premiere and press conference. Polanski is not expected to dial in for the presser.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Israel Welcomes Renewed, Stronger Mandate for UN Peacekeeping Force in Lebanon

Israel Welcomes Renewed, Stronger Mandate for UN Peacekeeping Force in Lebanon

Algemeiner Staff


UNIFIL peacekeepers patrol the border with Israel near the Lebanese village of Kfar Kila, Dec. 4, 2018. Photo: Reuters / Ali Hashisho.

Israel welcomed a United Nations Security Council vote on Thursday afternoon that renewed and strengthened the mandate of UNIFIL, the UN peacekeeping force in Lebanon.

The new provisions in the mandate include a clear call on the Lebanese government to allow access to UNIFIL forces and increased reporting on the transfer of weapons to terrorist groups in Lebanon such as Hezbollah, a political and military proxy of the Iranian regime.

Israel’s ambassador to the United Nations, Danny Danon, commented in a statement that the “updated mandate sends a clear message to the Lebanese government: restrain Hezbollah.”

Danon asserted that Hezbollah’s “grip on southern Lebanon is intended to only harm the State of Israel and endanger the entire region.”

He continued: “Israel will not accept such a reality, and calls on the international community to act resolutely against the Iranian proxy in Lebanon.”

The strengthened mandate of UNIFIL — a force of more than 10,000 UN peacekeepers from countries including India, France, Ireland, Nepal and Ghana — was a result of diplomatic efforts by Israel and the United States to strengthen the peacekeeping force following revelations of Hezbollah attacks on UNIFIL personnel.

Danon made clear that while UNIFIL was “required to take responsibility and act according to its mandate, Israel holds the Lebanese government solely responsible for Hezbollah’s activities on its territory.”


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com