Archive | 2021/10/19

Bibliografia dotycząca dziejów polskich Żydów

Bibliografia dotycząca dziejów polskich Żydów


Dział Naukowy
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN


“Atlas historii Żydów polskich”

Autor: August Grabski, Andrzej Rykała, Witold Sienkiewicz, Jacek Wijaczka, Marcin Wodziński, Hanna Zaremska, Andrzej Żbikowski, Jolanta Żyndul
Nazwa wydawcy, rok wydania: Demart, 2009
Liczba stron: 424

Książka pod patronatem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Atlas historii Żydów polskich jest pierwszą tego typu książką wszechstronnie ukazującą dzieje ludności żydowskiej na ziemiach polskich od przybycia do naszego kraju pierwszych Żydów po dzień dzisiejszy. Na 424 stronach publikacji czytelnik znajdzie 166 map, uzupełnionych przez 461 fotografii i rycin, 95 wykresów i diagramów oraz nowe teksty wybitnych historyków. Pracownicy i współpracownicy muzeum współtworzyli zawartość merytoryczną książki od samego początku. Wśród autorów tekstów znaleźli się członkowie zespołu projektującego wystawę główną muzeum – prof. Hanna Zaremska tworząca galerię „Pierwsze spotkania” i prof. Marcin Wodziński odpowiedzialny za galerię „Wyzwania nowoczesności”. W przyszłości mapy te pojawią się również w ekspozycjach muzeum.

ENCYKLOPEDIE, SŁOWNIKI, SYNTEZY DZIEJÓW POLSKICH ŻYDÓW

 • Atlas historii Żydów polskich, Warszawa 2010.
 • Cała A., Węgrzynek H,, Zalewska G., Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000.
 • Dzieje Żydów polskich [atlas], red. W. Sienkiewicz, Warszawa 2019.
 • Haumann H., Historia Żydów w Europie Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2000.
 • Historia Żydów. Dzieje narodu od Abrahama do państwa Izrael. Żydzi w Polsce, 1000 lat wspólnych losów, Warszawa 2014.
 • Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku), red. J. Tomaszewski, Warszawa 1993.
 • Polonsky A., Dzieje Żydów w Polsce i Rosji, Warszawa 2014.
 • Polski słownik judaistyczny. Dzieje kultura religia ludzie, t. 1–2, red. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003.
 • Studia z dziejów Żydów w Polsce. Materiały edukacyjne dla szkół średnich i wyższych, t. 1–2, Warszawa 1995.
 • Szuchta R., Tysiąc lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki, Warszawa 2015.
 • Tokarska-Bakir J., Legendy o krwi. Antropologia przesądu, Warszawa 2008.
 • Wodziński M., Chasydyzm. Atlas historyczny, Kraków 2018.
 • Żbikowski A., Żydzi, Wrocław 1997.
 • Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej, Wrocław 1991.
 • Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. F. Kiryk, Przemyśl 1991.
 • Żydzi w Polsce. Leksykon – dzieje i kultura, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001.
 • Żydzi w Polsce Odrodzonej. Działalność społeczna, gospodarcza, oświatowa i kulturalna, red. I. Schipper, A. Tartakower, A. Hafftka, t. 1–2, Warszawa 1932–1936.
 • Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, red. J. Topolski, K. Modelski, Poznań 1995.

EPOKA PRZEDROZBIOROWA

 • M. Cieśla, Kupcy, arendarze i rzemieślnicy: różnorodność zawodowa Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w., Warszawa 2018.
 • J. Doktór, Jakub Frank i jego nauka na tle kryzysu religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego, Warszawa 1991.
 • J. Doktór, Śladami mesjasza-apostaty. Żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji, Wrocław 1998.
 • J. Doktór, Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy 1648-1792. Warszawa 2012.
 • B. Geremek, Żydzi w społeczeństwie chrześcijańskim – od segregacji do ekskluzji, [w:] O średniowieczu, Warszawa 2012, ss. 238–287.
 • R. Grodecki, Dzieje Żydów w Polsce do końca XIV w., [w:] Polska piastowska, Warszawa 1969, ss. 595–702.
 • Z. Guldon, J. Wijaczka, Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI–XVIII wieku, Kielce 1995.
 • M. Horn, Żydzi na Rusi Czerwonej w XVI i pierwszej połowie XVII w. Działalność gospodarcza na tle rozwoju demograficznego, Warszawa 1975.
 • G. D. Hundert, Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Genealogia nowoczesności, Warszawa 2007.
 • A. Kaźmierczyk, Sejmy i sejmiki szlacheckie wobec Żydów w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1994.
 • A. Kaźmierczyk, Żydzi w dobrach prywatnych w świetle sądowniczej i administracyjnej praktyki dóbr magnackich w wiekach XVI–XVIII, Kraków 2002.
 • J. Krupa, Żydzi w Rzeczypospolitej w czasach Augusta II (1697-1733), Kraków 2009.
 • A. Leszczyński, Sejm Żydów Korony 1623–1764, Warszawa 1994.
 • S. Łastik, Z dziejów oświecenia żydowskiego w Polsce, Warszawa 1963.
 • Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej, red. M. Wodziński, A. Michałowska-Mycielska, Wrocław 2007.
 • A. Michałowska-Mycielska, Sejm Żydów litewskich (1623-1764), Warszawa 2014.
 • Y. Petrovsky-Shtern, Sztetl. Rozkwit i upadek żydowskich miasteczek na Kresach Wschodnich, Kraków 2014.
 • M. i K. Piechotkowie, Oppidum Judaeorum. Żydzi w przestrzeni miejskiej dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 2004.
 • M. i K. Piechotkowie, Bramy nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 2018.
 • M. i K. Piechotkowie, Bramy nieba. Bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 2018. 
  M. Rosman, Żydzi pańscy. Stosunki magnacko-żydowskie w Rzeczypospolitej XVIII wieku, Warszawa 2005.
 • I. Schiper, Przyczynki do dziejów chasydyzmu w Polsce, Warszawa 1992.
 • D. Tollet, Historia Żydów w Polsce od XVI wieku do rozbiorów, Warszawa 1999.
 • H. Węgrzynek, „Czarna legenda” Żydów. Procesy o rzekome mordy rytualne w dawnej Polsce, Warszawa 1995.
 • J. Wyrozumski, Żydzi w Polsce średniowiecznej, [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej”, Wrocław 1991, ss. 129–135.
 • H. Zaremska, Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina krakowska, Warszawa 2011.
 • H. Zaremska, Żydzi w średniowiecznej Europie Środkowej: w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Poznań 2005.
 • Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. W. Kowalski, J. Muszyńska, Kielce 1996.

WIEK XIX

 • E. Bergman, „Nie masz bóżnicy powszechnej”. Synagogi i domy modlitwy w Warszawie od końca XVIII do początku XXI wieku, Warszawa 2007.
 • Z. Borzymińska, Szkolnictwo żydowskie w Warszawie 1831–1870, Warszawa 1994.
 • A. Cała, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864–1897). Postawy, konflikty, stereotypy, Warszawa 1989.
 • M. Domagalska, Zatrute ziarno. Proza antysemicka na łamach „Roli” (1883-1912), Warszawa 2015.
 • H. Datner, Ta i tamta strona. Żydowska inteligencja Warszawy drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2007.
 • A. Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785–1870 na tle europejskim, Warszawa 1988.
 • A. Eisenbach, Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX wieku. Studia i szkice, Warszawa 1983.
 • T. Gąsowski, Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku, Kraków 1997.
 • A. Jagodzińska, Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, Wrocław 2008.
 • A. Jakimyszyn, Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej, Kraków-Budapeszt 2008.
  S. Kemlein, Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1848, Poznań 2001.
 • K. Lewalski, Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach 1855-1915, Wrocław 2002.
 • K. Makowski, Siła mitu. Żydzi w Poznanskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym, Poznań 2004.
 • A. Markowski, Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne: Pogrom białostocki 1906 roku, Warszawa 2018.
 • A. Markowski, Rodzina i gospodarstwo domowe Żydów suwalskich w I połowie XIX wieku, Warszawa 2008.
 • A. Maślak-Maciejewska, Modlili się w Templu. Krakowscy Żydzi postępowi w XIX wieku. Studium społeczno-religijne, Kraków 2018.
 • J. Nalewajko-Kulikov, Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku), Warszawa 2016.
 • Ortodoksja, emancypacja, asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, red. K. Zieliński, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2003.
 • Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 1–3, Warszawa 2018–2019.
 • M. Śliż, Galicyjscy Żydzi na drodze do równouprawnienia 1848-1914, Kraków 2006.
 • J. Tazbir, Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat, Warszawa 1992.
 • M. Wodziński, Chasydyzm. Wszystko, co najważniejsze, Kraków 2019.
 • M. Wodziński, Chasydyzm. Źródła, metody, perspektywy, Kraków 2019.
 • M. Wodziński, Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław 2008.
 • Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich, red. K. Zieliński, Lublin 2010.
 • P. Wróbel, Zarys dziejów Żydów na ziemiach polskich w latach 1880–1918, Warszawa 1991.
 • L. Ziątkowski, Między niemożliwym a koniecznym. Reformy państwa pruskiego w końcu XVIII i na początku XIX wieku a proces równouprawnienia Żydów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Śląsku, Wrocław 2007.
 • K. Zieliński, Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej, Lublin 2005.
 • A. Żbikowski, Żydzi krakowscy i ich gmina w latach 1869–1919, Warszawa 1994.
 • Żydzi bojownicy o niepodległość Polski. Ilustrowana monografia w opracowaniu zbiorowym, red. N. Getter, J. Schall, Z. Schipper, Lwów 1939.
 • Żydzi w obronie Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji w Warszawie 17 i 19 października 1993 r., red. J. Tomaszewski, Warszawa 1996.
 • J. Żyndul, Kłamstwo krwi. Legenda mordu rytualnego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2011.

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

 • Bund. 100 lat historii 1897–1997, red. F. Tych, J. Hensel, Warszawa 2000.
 • A. Cała, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Warszawa 2005.
 • A. Cała, Żyd – wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła, Warszawa 2012.
 • W. Jaworski, Struktura i wpływy syjonistycznych organizacji politycznych w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1996.
 • K. Kijek, Dzieci modernizmu. Świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej, Wrocław 2017.
 • M. Kula, Autoportret rodziny X. Fragment żydowskiej Warszawy lat mie̜dzwojennych, Warszawa 2007.
 • A. Landau-Czajka, Syn będzie Lech. Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej, Warszawa 2006.
 • A. Landau-Czajka, W jednym stali domu… Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933–1939, Warszawa 1998.
 • S. Mańko, Polski ruch ludowy wobec Żydów (1895–1939), Warszawa 2010.
 • E. Mendelsohn, Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa 1992.
 • J.B. Michlic, Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych, Warszawa 2015.
 • R. Modras, Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933–1939, Kraków 2004.
 • M. Natkowska, Numerus clausus, getto ławkowe, numerus nullus, „paragraf aryjski”. Antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931–1939, Warszawa 1999.
 • Ostatnie pokolenie. Autobiografie polskiej młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego ze zbiorów YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku, red. A. Cała, Warszawa 2003.
 • A. Patek, Żydzi w drodze do Palestyny 1934–1944. Szkice z dziejów aliji bet nielegalnej migracji żydowskiej, Kraków 2009.
 • G. Pickhan, Pod prąd. Powszechny Żydowski Związek Robotniczy Bund w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 2017.
 • S. Piątkowski, Dni życia, dni śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918–1950, Warszawa 2006.
 • Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 2–3, Warszawa 2018–2019.
 • Przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich w XX wieku, red. K. Kijek, K. Zieliński, Lublin 2016.
 • S. Redlich, Razem i osobno. Polacy, Żydzi, Ukraińcy w Brzeżanach 1919–1945, Sejny 2002.
 • S. Rudnicki, Żydzi w Parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2003.
 • J. Tomaszewski, Preludium zagłady. Wygnanie Żydów polskich z Niemiec w 1938 r., Warszawa 1998.
 • J. Tomaszewski, Żydzi w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2016.
 • M. Trębacz, Izrael Lichtenstein (1883–1933). Biografia żydowskiego socjalisty, Łódź 2016.
 • Z. Trębacz, Nie tylko Palestyna. Polskie plany emigracyjne wobec Żydów 1935–1939, Warszawa 2018.
 • G. Zalewska, Ludność żydowska w Warszawie w okresie międzywojennym, Warszawa 1996.
 • K. Zieliński, Jeszywas Chachmej Lublin. Uczelnia Mędrców Lublina, Lublin 2003.
  R. Żebrowski, Żydowska gmina wyznaniowa w Warszawie1918–1939. W kręgu polityki, Warszawa 2012.
  R. Żebrowski, Z. Borzymińska, PO-LIN. Kultura Żydów polskich w XX wieku (zarys), Warszawa 1993.
 • J. Żyndul, Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 1935–1937, Warszawa 1994

ZAGŁADA

 • Akcja “Reinhardt”. Historia i upamiętnienie, red. S. Lehnstaedt, Warszawa 2019.
 • Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004.
 • M. Arczyński, W. Balcerak, Kryptonim “Żegota”. Z dziejów pomocy Żydom w Polsce 1939–1945, Warszawa 1979.
 • W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939–1945, Kraków 2007.
 • O. Bartov, Anatomia pewnego ludobójstwa. Życie i śmierć Buczacza, Wołowiec 2019.
 • M. Bem, Exodus. Sobibór 14 października 1943, Warszawa – Włodawa 2013.
 • M. Bem, Sobibór. Obóz zagłady 1942–1943, Warszawa 2014.
 • W. Bereś, K. Burnetko, Bohater z cienia. Losy Kazika Ratajzera, Warszawa 2012.
 • W. Bereś, K. Burnetko, Marek Edelman. Życie. Po prostu, Warszawa 2008.
 • W. Bereś, K. Burnetko, Marek Edelman. Życie. Do końca, Warszawa 2013.
 • A. Bikont, My z Jedwabnego, Wołowiec 2012.
 • A. Bikont, Sendlerowa. W ukryciu, Wołowiec 2017.
 • C. Browning, Pamięć przetrwania. Nazistowski obóz pracy oczami więźniów, Wołowiec 2012.
 • C. Browning, Geneza „ostatecznego rozwiązania”. Ewolucja nazistowskiej polityki wobec Żydów. Wrzesień 1939–marzec 1942, Kraków 2012.
 • C. Browning, Zwykli ludzie. 101. Policyjny Batalion Rezerwy i „ostateczne rozwiązanie” w Polsce, Warszawa 2000.
 • D. Cesarani, Ostateczne rozwiązanie. Losy Żydów w latach 1933–1949, Warszawa 2019.
 • Co wiemy o Treblince? Stan badań, red. E. Kopówka, Siedlce 2013.
 • M. Cobel-Tokarska, Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce, Warszawa 2012.
 • Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, red. B. Engelking, J. Grabowski, Warszawa 2018.
 • S. Datner, Walka i zagłada białostockiego getta, Łódź 1946.
 • D. Dwork, R.J. van Pelt, Auschwitz. Historia miasta i obozu, Warszawa 2011.
 • A. Eisenbach, Hitlerowska polityka zagłady Żydów, Warszawa 1961.
 • Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej, red. M. Grądzka-Rejak, A. Namysło, Warszawa 2017.
 • B. Engelking, Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Warszawa 2001.
  B. Engelking, J. Grabowski, “Żydów łamiących prawo należy karać śmiercią”. “Przestępczość” Żydów w Warszawie 1939–1942, Warszawa 2010.
  B. Engelking, „Jest taki piękny słoneczny dzień…”. Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942–1945, Warszawa 2011.
 • B. Engelking, J. Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2013.
 • B. Engelking, D. Libionka, Żydzi w powstańczej Warszawie, Warszawa 2009.
 • S. Friedländer, Czas eksterminacji. Nazistowskie Niemcy i Żydzi 1939–1945, Warszawa 2010.
 • T. Gąsowski, Pod sztandarami orła białego. Kwestia żydowska w Polskich Siłach Zbrojnych w czasie drugiej wojny światowej, Kraków 2002.
 • M. Gilbert, Atlas historii Holocaustu, Liszki 2011.
 • J. Grabowski, “Ja tego żyda znam!”. Szantażowanie żydów w Warszawie, 1939–1943, Warszawa 2004.
 • J. Grabowski, Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942–1945. Studium dziejów pewnego powiatu, Warszawa 2011.
 • M. Grądzka-Rejak, Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939–1945), Kraków 2016.
 • J.T. Gross, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2000.
 • J.T. Gross, Sąsiedzi i inni. Prace zebrane na temat Zagłady, Kraków 2018.
 • J.T. Gross, Upiorna dekada. Trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków i komunistów 1939–1948, Kraków 1998.
 • J.T. Gross, I. Grudzińska-Gross, Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów, Kraków 2011.
 • A. Grupińska, Ciągle po kole. Rozmowy z żołnierzami getta warszawskiego, Warszawa 2013.
 • A. Grupińska, Odczytanie listy. Opowieści o warszawskich powstańcach Żydowskiej Organizacji Bojowej, Wołowiec 2014.
 • I. Gutman, Walka bez cienia nadziei. Powstanie w getcie warszawskim, Warszawa 1998.
 • I. Gutman, Żydzi warszawscy 1939–1943. Getto – podziemie – walka, Warszawa 1993.
 • R. Hilberg, Sprawcy, ofiary, świadkowie. Zagłada Żydów 1933–1945, Warszawa, 2007.
 • R. Hilberg, Zagłada Żydów europejskich, t. 1–3, Warszawa 2014.
 • A. Jarkowska-Natkaniec, Wymuszona współpraca czy zdrada? Wokół przypadków kolaboracji Żydów w okupowanym Krakowie, Kraków 2018.
 • E. Jones, Żydzi Lwowa w okresie okupacji 1939–1945, Łódź 1999.
 • S. Kassow, Kto napisze naszą historię? Ukryte Archiwum Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2017.
 • Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939–1950, red. J. Grabowski, D. Libionka, Warszawa 2014.
 • A. Kopciowski, Zagłada Żydów w Zamościu, Lublin 2005.
 • K. Koprowska, Postronni? Zagłada w relacjach chłopskich świadków, Kraków 2017.
 • R. Kotarba, Niemiecki obóz w Płaszowie 1942–1945, Kraków 2009.
 • J. Kowalska-Leder, Nie wiem, jak ich mam cenić. Strefa ambiwalencji w świadectwach Polaków i Żydów, Warszawa 2019.
 • T. Kranz, Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku, Lublin 2010.
 • R. Kuwałek, Obóz zagłady w Bełżcu, Lublin 2010.
 • S. Lehnstaedt, Czas zabijania. Bełżec, Sobibór, Treblinka i Akcja Reinhardt, Warszawa 2018.
 • J. Leociak, Tekst wobec zagłady. O relacjach z getta warszawskiego, Wrocław 1997.
 • J. Leociak, Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów, Kraków 2010.
 • D. Libionka, Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Zarys problematyki, Lublin 2017.
 • D. Libionka, L. Weinbaum, Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze. Wokół Żydowskiego Związku Wojskowego, Warszawa 2011.
 • A. Löw, Getto łódzkie. Litzmannstadt Getto. Warunki życia i sposoby przetrwania, Łódź 2012.
 • A. Löw, M. Roth, Krakowscy Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945, Kraków 2014.
 • B. Mark, Powstanie w getcie warszawskim, Nowe uzupełnione wydanie i zbiór dokumentów, Warszawa 1963.
 • T. Markiel, A. Skibińska, „Jakie to ma znaczenie, czy zrobili to z chciwości?”. Zagłada domu Trynczerów, Warszawa 2011.
 • M. Melchior, Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni „na aryjskich papierach”. Analiza doświadczenia biograficznego, Warszawa 2004.
 • W. Mędykowski, W cieniu gigantów. Pogromy 1941 r. w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej. Kontekst historyczny, społeczny i kulturowy, Warszawa 2012.
 • P. Montague, Chełmno. Pierwszy nazistowski obóz zagłady, Wołowiec 2014.
 • J. Nalewajko-Kulikov, Strategie przetrwania. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy, Warszawa 2004.
 • A. Namysło, Zanim nadeszła Zagłada… Położenie ludności żydowskiej w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie okupacji niemieckiej, Katowice 2009.
 • OUN, UPA i zagłada Żydów, red. A. A. Zięba, Kraków 2016.
 • Pamię̜ć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamię̜tnienia, red. A. Zeidler-Janiszewska, T. Majewski, M. Wójcik, Łódź 2011.
 • G. Paulsson, Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (1940–1945), Kraków 2007.
 • K. Person, Dipisi. Żydzi polscy w amerykańskiej i brytyjskiej strefach okupacyjnych Niemiec, 1945–1948, Warszawa 2019.
 • K. Person, Policjanci. Wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim, Warszawa 2018.
 • Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006.
 • M. Polit, Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie, Warszawa 2012.
 • T. Prekerowa, Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942–1945, Warszawa 1982.
 • T. Prekerowa, Zarys dziejów Żydów w Polsce w latach 1939–1945, Warszawa 1992.
 • Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, red. B. Engelking, J. Leociak, D. Libionka, Warszawa 2007.
 • A. Puławski, W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942), Lublin 2009.
 • A. Puławski, Wobec „niespotykanego w dziejach mordu”. Rząd RP na uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, AK a eksterminacja ludności żydowskiej od „wielkiej akcji” do powstania w getcie warszawskim, Chełm 2018.
 • T. Radzik, Zagłada lubelskiego getta, Lublin 2007.
 • E. Rączy, Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939–1945, Rzeszów 2008.
 • E. Rączy, Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939–1945, Rzeszów 2014.
 • Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, t. 1, red. A. Namysło, M. Grądzka, Warszawa 2019.
 • E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej. Uwagi i spostrzeżenia, Warszawa 1988.
 • R. Sakowska, Dwa etapy. Hitlerowska polityka eksterminacji Żydów w oczach ofiar. Szkic historyczny i dokumenty, Wrocław 1986.
 • R. Sakowska, Ludzie z dzielnicy zamkniętej. Z dziejów Żydów w Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej październik 1939 – marzec 1943, Warszawa 1993.
 • A. Sitarek, „Otoczone drutem państwo”. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego, Łódź 2016.
 • D. Stola, Nadzieja i Zagłada. Ignacy Schwartzbart – żydowski przedstawiciel w Radzie Narodowej RP (1940–1945), Warszawa 1995.
 • P. Szapiro, Wojna żydowsko-niemiecka. Polska prasa konspiracyjna o powstaniu w getcie Warszawy 1943–1944, Londyn 1992.
 • T. Szarota, U progu Zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie. Warszawa, Paryż, Amsterdam, Antwerpia, Kowno, Warszawa 2000.
 • R. Szuchta, P. Trojański, Zrozumieć Holokaust. Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów, Warszawa 2012.
 • J. Tokarska-Bakir, Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski lat 1939–1946, Wołowiec 2012.
 • M. Urynowicz, Adam Czerniaków 1880–1942. Prezes getta warszawskiego, Warszawa 2009.
 • M. Wierzbicki, Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północno-wschodnich II RP pod okupacją sowiecką (1939–1941), Warszawa 2001.
 • Wokół Jedwabnego, t. 1–2, red. P. Machcewicz, K. Persak, Warszawa 2002.
 • M. Wójcik, Treblinka ’43. Bunt w fabryce śmierci, Kraków 2018.
 • Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008.
 • Zagłada Żydów na polskiej prowincji, red. A. Sitarek, M. Trębacz, E. Wiatr, Łódź 2012.
 • Zagłada Żydów. Pamięć narodowa a pisanie historii w Polsce i we Francji, red. B. Engelking, J. Leociak, D. Libionka, A. Ziębińska-Witek, Lublin 2006.
 • Zarys krajobrazu. Wieś polska wobec zagłady Żydów 1942–1945, red. B. Engelking, J. Grabowski, Warszawa 2011.
 • K. Zimmerer, Kronika zamordowanego świata. Żydzi w Krakowie w czasie okupacji niemieckiej, Kraków 2017.
 • A. Ziółkowska, Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach okupacji hitlerowskiej (1941–1943), Poznań 2005.
 • A. Żbikowski, U genezy Jedwabnego. Żydzi na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej. Wrzesień 1939–lipiec 1941, Warszawa 2006.

POWOJNIE

 • N. Aleksiun, Dokąd dalej? Ruch syjonistyczny w Polsce 1945–1950, Warszawa 2002.
 • Antysemityzm w Polsce i na Ukrainie. Raport z badań, red. I. Krzemiński, Warszawa 2004.
 • G. Berendt, Żydzi na gdańskim rozdrożu (1945–1950), Gdańsk 2000.
 • G. Berendt, Życie żydowskie w Polsce w latach 1950–1956. Z dziejów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Warszawa 2008.
 • A. Cała, Ochrona bezpieczeństwa fizycznego Żydów w Polsce powojennej. Komisje specjalne przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce, Warszawa 2014.
 • A. Cichopek, Pogrom Żydów w Krakowie. 11 sierpnia 1945, Warszawa 2000.
 • Czy Polacy są antysemitami? Wyniki badania sondażowego, red. I. Krzemiński, Warszawa 1996.
 • H.-C. Dahlmann, Antysemityzm w Polsce roku 1968, Warszawa 2018.
 • J. Eisler, Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 1991.
 • J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006.
 • M. Fik, Marcowa kultura, Warszawa 1995.
 • P. Forecki, Od Shoah do “Strachu”. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, Poznań 2010.
 • P. Forecki, Po Jedwabnem. Anatomia pamięci funkcjonalnej, Warszawa 2018.
 • A. Grabski, Działalność komunistów wśród Żydów w Polsce (1944–1949), Warszawa 2004.
 • A. Grabski, Centralny Komitet Żydów w Polsce (1944–1950). Historia polityczna, Warszawa 2015.
 • A. Grabski, Żydowski ruch kombatancki w Polsce w latach 1944–1949, Warszawa 2002.
 • A. Grabski, G. Berendt, Między emigracją a trwaniem. Syjoniści i komuniści żydowscy w Polsce po Holocauście, Warszawa 2003.
 • J.T. Gross, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia zapaści moralnej, Kraków 2008.
 • R. E. Gruber, Odrodzenie kultury żydowskiej w Europie, Sejny 2004.
 • M. Grynberg, Żydowska spółdzielczość pracy w Polsce w latach 1945–1949, Warszawa 1986.
 • I. Hurwic-Nowakowska, Żydzi polscy (1947–1950). Analiza więzi społecznej ludności żydowskiej, Warszawa 1996.
 • W. Jaworski, Żydzi na Górnym Śląsku w latach 1945–1970, Sosnowiec 2001.
 • K. Kersten, Polacy, Żydzi, komunizm: anatomia półprawd 1939–1968, Warszawa 1992.
 • R. Kobylarz, Walka o pamięć. Polityczne aspekty obchodów rocznicy powstania w getcie warszawskim 1944–1989, Warszawa 2009.
 • B. Krupa, Opowiedzieć Zagładę. Proza polska i historiografia wobec Holocaustu (1987–2003), Kraków 2013.
 • Ł. Krzyżanowski, Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta, Wołowiec 2016.
 • Lata czterdzieste. Początki polskiej narracji o Zagładzie, red. M. Hopfinger, T. Żukowski, Warszawa 2018.
 • Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968), red. S. Buryła, D. Krawczyńska, J Leociak, Warszawa 2012.
 • Marzec 1968. Trzydzieści lat później, red. M. Kula, P. Osęka, M. Zaremba, t. 1–2, Warszawa 1998.
 • J. Nalewajko-Kulikow, Obywatel Jidyszlandu. Rzecz o żydowskich komunistach w Polsce, Warszawa 2009.
 • Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, red. F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska, Warszawa 2011.
 • M. Nowicka-Franczak, Niechciana debata: Spór o książki Jana Tomasza Grossa, Warszawa 2017.
 • Nusech Pojln. Studia z dziejów kultury jidysz w powojennej Polsce, red. M. Ruta, Kraków 2008.
 • P. Osęka, Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie marca 1968, Warszawa 1999.
 • P. Osęka, Marzec ’68, Kraków 2008.
 • P. Pęziński, Na rozdrożu. Młodzież żydowska w PRL 1956-1968, Warszawa 2014.
 • Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 4: Holocaust i powojnie (1939–1946), red. A. Grabski, Warszawa 2019.
 • A. Polonsky, Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: refleksje uczestnika, Kraków – Budapeszt 2009.
 • J.Y. Potel, Koniec niewinności. Polska wobec swojej żydowskiej przeszłości, Kraków 2010.
 • Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967–1968 i po niej, red. G. Berendt, Warszawa 2009.
 • S. Redlich, Na rozdrożu. Żydzi w powojennej Łodzi 1945–1950, Łódź 2012.
 • A. Rosner, Obraz społeczności ocalałych w centralnej kartotece wydziału ewidencji i statystyki CKŻP, Warszawa 2018.
 • M. Rusiniak, Obóz zagłady Treblinka II w pamięci społecznej (1943–1989), Warszawa 2008.
 • M. Rusiniak-Karwat, Nowe życie na zgliszczach. Bund w Polsce w latach 1944–1949, Warszawa 2016.
 • A. Skalska, Obraz wroga w antysemickich rysunkach prasowych Marca ’68, Warszawa 2007.
 • M.C. Steinlauf, Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, Warszawa 2001.
 • D. Stola, Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967–1968, Warszawa 2000.
 • B. Szaynok, Ludność żydowska na Dolnym Śląsku w latach 1945–1950, Wrocław 2000.
 • M. Szydzisz, Społeczność żydowska na Dolnym Śląsku w świetle działalności Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w latach 1950–1989, Wrocław 2019.
 • J. Tokarska-Bakir, Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego, t. 1–2, Warszawa 2018.
 • E. Węgrzyn, Wyjeżdżamy! Wyjeżdżamy?! Alija gomułkowska, 1956–1960, Kraków 2016.
 • J. Wiszniewicz, Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca, Wołowiec 2008.
 • Wokół pogromu kieleckiego, t. 1–2, Warszawa 2006–2008.
 • A. Żbikowski, Sąd Społeczny przy CKŻP. Wojenne rozliczenia społeczności żydowskiej w Polsce, Warszawa 2014.
 • A. Żbikowski, Żydowski Instytut Historyczny. 70 lat badań nad dziejami polskich Żydów pisane z perspektywy historyka Zagłady, Warszawa 2018.
 • Żydzi – problem prawdziwego Polaka. Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci, red. I. Krzemiński, Warszawa 2015.

Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


How much alcohol did British soldiers drink while stationed in Israel during WWI?

How much alcohol did British soldiers drink while stationed in Israel during WWI?

JERUSALEM POST STAFF


Hundreds of glass alcohol bottles from a World War I British army camp were uncovered in an archeological dig near Ramle, suggesting that the British soldiers loved their booze.
.
A bottle of Gordon’s Dry Gin found a the site of the archeological dig near Ramle /  (photo credit: IAA)

Hundreds of glass alcohol bottles from a World War I British army camp were uncovered in an archeological dig near Ramle, providing a glimpse into the lives of the soldiers during their campaign against Ottoman forces in 1917.

The bottles were found in a building that dates back to the Ottoman Empire but was used by British forces, according to the Israel Antiquities Authority (IAA) Excavation Director Ron Toueg.

A trash pit was found adjacent to the building, and provided a glimpse into the daily lives of the British troops.

Nearly 70% of the waste that was uncovered was glass bottles, which had contained European wine, beer, gin and whiskey. The large amount of alcohol suggests that the soldiers drank extensively, perhaps out of boredom or as a way to cope with the arduous and sometimes terrible experiences of war.

“On November 15, 1917, the Egyptian Expeditionary Force under the command of General Allenby conquered the area around the towns of Lod and Ramle,” explained Sherri Mark, architect, conservator and researcher of the British army in Palestine, in a video uploaded by the IAA.

“Before occupying Jerusalem, the army encamped in the area where the archaeological excavation took place: the headquarters at Bir Salam – Ramle Camp and Sarafand Camp. The Army was based there for about nine months until a decision was made to continue the country’s conquest,” she explained.

Hundreds of bottles of alcohol were found at the archealogical dig at the WWI British encampment near Ramle (credit: IAA)

Some of the findings included parts of uniforms, such as buttons and belts, as well as the tip of a British officer’s swagger stick, which they liked to carry under their armpits. The swagger stick is the first if its kind found in Israeli excavations.

The most prevalent finding, however, was alcohol.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Grandson of Acclaimed Egyptian Actor Omar Sharif Called ‘Traitor’ in Egypt for Joining Cast of Israeli TV Series

Grandson of Acclaimed Egyptian Actor Omar Sharif Called ‘Traitor’ in Egypt for Joining Cast of Israeli TV Series

Shiryn Ghermezian


Omar Sharif Jr. Photo: Wikimedia Commons

The grandson of the late legendary Egyptian actor Omar Sharif, famed for his roles in “Doctor Zhivago” and “Lawrence of Arabia,” has been demonized by Egyptians for starring in season three of the popular Israeli television series “Beauty and the Baker,” he told Israel Hayom on Thursday. 

It was announced last year that actor and LGBTQ activist Omar Sharif Jr. will join the cast of the romantic drama, known in Hebrew as “Lehiyot Itas.” The show’s third season premiered on Israel’s Channel 12 on Thursday.

The series premiered in 2013 and is about the unconventional romance between a Yemenite Sephardic baker (played by Avraham Aviv Alush) and a wealthy, Ashkenazi international superstar (played by Rotem Sela). Sharif Jr. will have a recurring role as a gay Hollywood agent with Palestinian roots who is married to an Israeli travel agent.

The former GLAAD national spokesperson said news of his involvement in the Israeli show was not well received in Egypt.

“They weren’t thrilled, unfortunately. There were negative comments, they called me a ‘traitor,’” he explained to Israel Hayom. He added that his grandfather “was treated the same way when he starred in ‘Funny Girl’ alongside Barbra Streisand.”

The actor continued to say that he “immediately fell in love” with the show after watching one episode, and in particular its multiculturalism, drawing parallels to his own family. His mother, an Ashkenazi Jew, is the daughter of Holocaust survivors from Poland and his father’s family are Egyptian Muslims.

“There was bicultural dialogue [in the family], which is a very unique thing that is also present in ‘Beauty and the Baker,’ which represents two sides of Israel,” he noted. “My mom sent me to a Jewish school in Canada. I speak Hebrew as well as Yiddish because it was important for my grandparents that I speak Yiddish. [Growing up,] I visited Israel four or five times. I came [to Israel] on a school trip and as part of my bachelor’s degree studies.”

“And although I grew up in Egypt, I understood how important Israel was to the Jews,” he said. “In the society that I grew up in, I mostly heard negative things about Israel, so it was important for me to figure out what my opinion is on this issue, and I did so while studying for my master’s degree, which focused on the Israeli-Palestinian conflict.”

Sharif Jr. discussed his background in detail in his autobiography, “A Tale of Two Omars,” released earlier this month.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com