Archive | 2024/03/02

Protokoły mędrców Syjonu w Karcie Hamasu.

Okładka arabskiego tłumaczenia Protokołów mędrców Syjonu (Zdjęcie: https://books.e3raf.co/b13632/) 


Protokoły mędrców Syjonu w Karcie Hamasu.

Eliyahu Stern
Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Islamizacja zachodniego antysemityzmu i jego integracja do dżihadu przeciwko Żydom

.

Atak Hamasu na obywateli Izraela w ich domach z 7 października 2023 r. – któremu towarzyszyły okrucieństwa zarządzone przez przywódców Hamasu w ramach tak zwanej „operacji Potop Al-Akṣa” – jest zakorzeniony w głębokiej nienawiści do Żydów i Izraela, państwa żydowskiego. Nienawiść ta ma dwa źródła. Pierwsze to postrzeganie Izraela jako obcego implantu, wyniku inwazji niewiernych na ziemię wakf, czyli islamskie dziedzictwo religijne. [1] To jest ziemia, która należy do Boga i którą mogą posiadać jedynie muzułmanie. Hamas wierzy, że ta ziemia – „od rzeki (Jordan) do morza (Śródziemnego)” – stała się wakf podczas wczesnych podbojów islamskich wkrótce po śmierci proroka Mahometa i że muzułmanie są zobowiązani wyzwolić ją od Żydów poprzez dżihad (świętą wojnę). Drugim źródłem jest antysemicka nienawiść do Żydów, gdziekolwiek się znajdują. Nienawiść ta wywodzi się ze starożytnych źródeł islamu (Koran, hadisy i ich interpretacje, a także historyczne relacje z życia Proroka). Ale opiera się także na obrazie Żyda, jaki pojawia się w źródłach antysemickich przejętych z kręgów chrześcijaństwa i Zachodu.

W myśli religijnej członków Hamasu pragnących unicestwić Żydów, trzy opisy łączą się, tworząc obraz Żyda jako złego wroga islamu i całego świata, przez całą historię i aż do końca dni. Te trzy opisy odpowiadają trzem etapom historycznym: U zarania islamu Żydzi byli wrogami Mahometa. W czasach nowożytnych Żydzi opisywani są w nawiązaniu do antysemickiego spisku pochodzenia europejskiego, czyli w Protokołach mędrców SyjonuA u kresu dni, pod koniec wojny (która według Hamasu może już mieć miejsce dzisiaj) Żydzi pojawią się u boku Dadżdżala (Antychrysta) – straszliwego wroga muzułmanów, fałszywego mesjasza, który sam będzie Żydem (według większości źródeł). Natychmiast po zabiciu Dadżdżala muzułmanie unicestwią Żydów[2]

Ludzie Hamasu uważają dzisiejszych Żydów za tych samych, których opisano w Protokołach mędrców Syjonu – tych, którzy od setek lat pracowali, aby osiągnąć dominację nad światem i którzy szerzą plagi, wojny i zepsucie na całym świecie. W rzeczywistości, zgodnie z Kartą Hamasu, Żydzi (i niewierni, którzy wykonują ich rozkazy) dążą do wyeliminowania samego islamu, a zatem jest oczywiste, że wojna Hamasu z Żydami jest już powiązana z wojną kończącą dni, którą islam będzie zobowiązany prowadzić walcząc z Żydami i wszystkimi niewiernymi, którzy powstają przeciwko niemu.


Wprowadzenie: Globalne zło żydowskie i Protokoły mędrców Syjonu 
[3]

Od stuleci wśród wielu ludzi na świecie tliło się głębokie przekonanie, że za każdą wielką katastrofą, która spotyka społeczeństwo, a nawet ludzkość jako całość, stoi wielkie zło – częściowo widoczne, a częściowo ukryte – Żyd. Wierzą, że ludzkość zostanie ocalona, szkodząc Żydom, a nawet ich eksterminując. Stanowisko to było szeroko rozpowszechnione w Europie w XIX, a zwłaszcza w XX wieku, co doprowadziło do okrutnych prześladowań Żydów poprzez pogromy, tortury i akty rzezi, których kulminacją był horror Holokaustu, jakiego Niemcy dopuścili się wobec narodu żydowskiego.

Koncepcja globalnego żydowskiego zła została wszczepiona islamskiemu światu jeszcze przed Holokaustem i od tego czasu zakorzeniła się w świadomości wielu muzułmanów. Islamska wersja tej teorii spiskowej utrzymuje, że Żydzi, oprócz tego, że przybyli, aby szerzyć zepsucie, choroby i zniszczenie wśród wszystkich narodów świata, w swoich niszczycielskich czynach w szczególności obrali za cel świat arabski i islam. Zgodnie z tym poglądem ruch syjonistyczny i państwo Izrael odgrywają kluczową rolę w nikczemnych czynach światowego żydostwa.

Propagatorzy tej teorii spiskowej od ponad 100 lat opierają się na antysemickim dziele Protokoły mędrców Syjonu, które zostało najpierw rozpowszechnione w Europie, a stamtąd rozprzestrzeniło się na cały świat. W swojej wojnie z Żydami – łącznie z masakrą, której dokonali 7 października w południowym Izraelu – ludzie Hamasu również opierają się na Protokołach, których treść, jak zostanie pokazane poniżej, pojawia się obszernie w „Karcie” Hamasu, napisanej przez jej założycieli (z których najsłynniejszym jest Szejk Aḥmad Jasin) i opublikowanej w 1988 roku.

W myśli religijnej Hamasu potworny obraz Żydów opisany w Protokołach został zislamizowany i powiązany w edukacji z innymi obrazami Żydów: jako wrogów Mahometa; jako tych, którzy – wraz ze swoimi lokajami [4] – uruchomili spisek krzyżowców mający na celu powrót i podbój muzułmanów, oraz jako żydowski wróg, z którym muzułmanie będą walczyć u kresu dni. W ten sposób ludzie Hamasu toczą świętą wojnę dżihadu przeciwko „historycznemu Żydowi”, a Protokoły, zgodnie z ich percepcją, pokazują, że dżihad prowadzony dzisiaj przeciwko Żydom jest kontynuacją dżihadu, który rozpoczął się u zarania islamu i nie zakończy się, aż Żydzi zostaną wytępieni u kresu dni. [5]


Protokoły
 w Karcie Hamasu są czytane i słuchane jako autorytatywny islamski tekst religijny, a to, co opisują, jest rozumiane jako część historii religii islamu. Natrafiając na Protokoły cytowane w Karcie, wierzący czytelnik zostaje wezwany, z powodu pobożności religijnej, do prowadzenia dżihadu przeciwko Żydom i ich zniszczenia w celu wypełnienia woli Bożej.


1. Protokoły mędrców Syjonu 
[6]


Protokoły mędrców Syjonu
 to europejski traktat antysemicki, który od ponad stulecia jest w szerokim obiegu na całym świecie. Dzieło, które istnieje w wielu językach, zawiera 24 protokoły rzekomo wykradzione Żydom, które opisują długotrwały, złośliwy żydowski plan przejęcia władzy nad światem.  W tym celu Żydzi obalają rządy, wzniecają zamachy stanu i wojny oraz sieją chaos moralny, społeczny, rządowy i gospodarczy – a wszystko to poprzez wyrafinowanie, przebiegłość, przekupstwo, zdradę, a nawet surową przemoc. Aby zrealizować swój plan, Żydzi mają do dyspozycji tajną organizację (masoni), kontrolę nad mediami, a zwłaszcza ogromną fortunę, którą nadal powiększają kosztem innych narodów świata. [7]


Protokoły
, opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w Rosji w 1905 r. [8], były już w użyciu na początku XX wieku w celu podżegania do pogromów przeciwko Żydom. Dzieło zostało wkrótce przetłumaczone na wiele języków, szeroko rozpowszechnione na całym świecie i być może najsłynniejsze i najszerzej wykorzystywane przez nazistów podczas II wojny światowej. Chociaż wiele sądów i różnorodne badania wyjaśniły, że było to całkowite fałszerstwo, Protokoły są nadal rozpowszechniane po dziś dzień. [9] W rzeczywistości, opierając się na poglądzie, że Protokoły odzwierciedlają globalny spisek żydowski, który nadal działa, przez lata propagatorzy spisku oskarżali także Żydów o powodowanie nowych katastrof, takich wojen i chorób, które jeszcze nie istniały w momencie sporządzania Protokołów[10]


Protokoły
 dotarły do świata arabskiego w tłumaczeniu na język arabski w pierwszej połowie XX wieku i były szeroko rozpowszechniane. Przez lata były sprzedawane w wielu wydaniach i można je znaleźć w różnorodnych mediach, filmach, serialach telewizyjnych, stronach internetowych, literaturze politycznej i akademickiej, w programach studiów, przemówieniach i kazaniach. Ich treść jest także rozpowszechniana w sieciach społecznościowych. W przeciwieństwie do Zachodu, gdzie Protokoły są rozpowszechniane głównie w kręgach antysemickich, w świecie arabskim były i nadal są szeroko rozpowszechniane poprzez różnorodne wydawnictwa, media i jako narzędzie w edukacji i zwykle są przedstawiane jako autentyczny dokument wiernie opisujący żydowski plan zapanowania nad światem. Ruch syjonistyczny, państwo Izrael i jego wojna z Arabami są również przedstawiane jako część złośliwego planu Mędrców Syjonu. [11]


2. Protokoły mędrców Syjonu w Karcie Hamasu 
[12]

Światopogląd wyłaniający się z Protokołów mędrców Syjonu jest wpleciony w całą Kartę. Bezpośrednie fragmenty Protokołów pojawiają się w dziewięciu artykułach Karty, a ich wpływ można dostrzec w kilku innych. [13] Dwa artykuły, w których Protokoły są uznane najwyraźniej, to artykuł 32, w którym są one wymienione z nazwy jako dowód planu Żydów (których Karta nazywa także „syjonistami”, „wrogami”, a nawet „Nazistami”), [14] oraz artykuł 22, najobszerniejszy w Karcie, który zawiera szczegółowe podsumowanie treści Protokołów w opisie szkodliwych działań Żydów na przestrzeni dziejów przeciwko całej ludzkości, a zwłaszcza przeciwko Islamowi.

Czytelnik Karty dowiaduje się, że Żydzi przejęli kontrolę nad mediami i rynkami kapitałowymi, prowadzili i nadal prowadzą tajne szpiegostwo i wyniszczające organizacje szerzące zepsucie, alkohol i narkotyki, zagrażając jednocześnie islamowi, muzułmańskim kobietom, społeczeństwu muzułmańskiemu, a nawet całemu światu. Żydzi najechali większość krajów świata i stoją za większością rewolucji (w tym rewolucją francuską i bolszewicką), a także wszystkimi wojnami toczącymi się na całym świecie. Żydzi pchnęli siły kolonialne do podboju dużych części świata i nakłonili je, a także tajne organizacje, które wykonują ich rozkazy, do działań mających na celu wyeliminowanie islamu, tak jak już udało im się wyeliminować instytucję muzułmańskiego Kalifatu, kiedy podczas I wojny światowej dopuścili się obalenia kalifatu osmańskiego. Założyli nawet globalne organizacje zarządzające – Ligę Narodów, a następnie Organizację Narodów Zjednoczonych i jej Radę Bezpieczeństwa – za pośrednictwem których mogą rządzić światem.

Na żądanie Żydów kolonialiści wdrożyli plan krzyżowców mający na celu odzyskanie kontroli nad społeczeństwem muzułmańskim poprzez ideologiczną inwazję, która siała zamieszanie wśród muzułmanów, podkopywała ich kulturę i utorowała drogę do ich podboju. Karta podkreśla potrzebę odbudowy kultury muzułmańskiej po poważnych szkodach spowodowanych tą ideologiczną inwazją.

Globalne siły, które są posłuszne Żydom, od dziesięcioleci, od 1936 r. aż do pojawienia się Hamasu, utrudniają dżihad Bractwa Muzułmańskiego i walkę Palestyńczyków z Żydami w Palestynie. [15]


3. Islamizacja Protokołów mędrców Syjonu w Karcie Hamasu

Europejskie wydanie Protokołów mędrców Syjonu podkreślało pragnienie Żydów obalenia rządów światowych w celu narzucenia globalnych rządów Żydów. Karta Hamasu przejmuje oskarżenia Europy, ale dodaje element unikalny dla świata islamskiego: Żydzi dążą również do zniszczenia islamu.

Pomysł, że Żydzi podważają islam, nie jest obcy dziedzictwu muzułmańskiemu. Historie o żydowskich próbach wyrządzenia szkody islamowi rozciągają się od przeszłości po przyszłość, od czasów Mahometa po kres dni i można je znaleźć zarówno w źródłach starożytnych, jak i w pismach współczesnych. Opisy żydowskich niegodziwości zawarte w Protokołach można zatem łatwo powiązać z przeszłymi i przyszłymi wyczynami Żydów przeciwko islamowi, przedstawionymi w edukacji ludzi Hamasu.

Co więcej, Karta Hamasu zislamizowała Protokoły mędrców Syjonu, przeprojektowując je w stylu charakterystycznym dla islamskiej literatury religijnej i włączając je do historii islamu. Kiedy pobożny czytelnik Karty napotyka fragmenty Protokołów, nawet nie przychodzi mu do głowy, że tekst ten może pochodzić spoza świata islamu. Widzi jedynie wzniosły i autorytatywny tekst islamski, który gra na jego uczuciach religijnych i nawołuje go do wypełnienia świętego religijnego obowiązku: rozpoczęcia walki z Żydami.

Karta wykorzystuje trzy narzędzia do islamizacji Protokołów:

1. Protokoły są wplecione w autorytatywny islamski tekst religijny. W Karcie pełno jest cytatów z Koranu, literatury prawniczej hadisów i szariatu, a także wypowiedzi i tekstów poetyckich szanowanych postaci religijnych starożytności i czasów współczesnych. Karta jest także wypełniona wyrażeniami i ideami religijnymi typowymi dla dyskursu religijnego (takimi jak AllahʾIslamSunnaChalifaal-Masdżid al-Akṣa i szahid, a także typowymi błogosławieństwami związanymi ze wspominaniem Boga, Proroka, szanowanych osobistości islamskich oraz wiele innych wyrażeń i pojęć). Te wyrażenia i pojęcia, wraz z cytatami ze źródeł islamskich, stanowią ponad jedną trzecią Karty. Czytelnik Karty jest poruszony, jakby słuchał wspaniałego kazania wygłoszonego w meczecie przez znanego i szanowanego uczonego religijnego. [16] Z tego doświadczenia świętości zapoznaje się z opisami Żydów – przejętymi z Protokołów – jako absolutną prawdą religijną.

2. Protokoły są splecione z cytatami ze źródeł religijnych. Treść Protokołów przeplatana jest cytatami z Koranu lub hadisów, dając narratorowi imprimatur Bożej prawdy [17], w dodatku do przeżycia religijnego wywołanego w czytelniku. Wyraźny przykład tego pojawia się w artykule 22, w którym werset Koranu (zapisany kursywą poniżej) pojawia się jako bezpośrednia kontynuacja zdania z Protokołów [18]: „… Nie ma końca temu, co można powiedzieć o [ich zaangażowaniu w] wojny lokalne i wojny światowe… Gdziekolwiek na świecie toczy się wojna, to oni pociągają za sznurki za kulisami. „Kiedykolwiek rozpalają ogień wojny, Allah go gasi. Starają się szerzyć zło w kraju, ale Allah nie kocha tych, którzy czynią zło”. (Koran, 5:64).

W tym przykładzie czytelnik widzi zagrożenie żydowskie wyłaniające się z Protokołów: Żydzi są przyczyną wszystkich wojen na świecie. Zostało to natychmiast wplecione w mocny kontekst islamski: werset z Koranu potwierdzający oskarżenie Protokołów, że Żydzi są podżegaczami do wojen. Werset ten dostarcza także religijnego, islamskiego rozwiązania żydowskiego zagrożenia: Allah nie lubi złych, którzy wzniecają wojny i gwarantuje ich porażkę (On ugasi ogień wojny, który oni rozpoczęli). Ponownie Koran zachęca pobożnego czytelnika do posłuszeństwa woli Bożej i walki z Żydami.

Inny przykład tej samej metody islamizacji pojawia się w artykule 7. Tym razem Protokoły są wplecione w literaturę hadisów. Tutaj również pojawia się schemat wplatania przedstawionego w Protokołach obrazu żydowskiego zła w kontekście islamskim z obietnicą islamskiego lekarstwa na szkody wyrządzone przez Żydów. Karta mówi, że mocarstwa światowe wykonujące rozkazy syjonistów (motyw zaczerpnięty z Protokołów) działały od 1936 roku, aby utrudniać bojownikom dżihadu Bractwa Muzułmańskiego i Palestyńczykom walczącym z Żydami – dżihadu, w którym uczestniczy również ruch Hamas. Zagrożenie wynikające z Protokołów (mocarstwa światowe wykonujące rozkazy Żydów) jest zatem zintegrowane i zasymilowane z historycznym islamskim kontekstem dżihadu. Zagrożenie jest znaczne, gdyż przeszkody stawiane przez służących syjonistom wymusiły długotrwałe przerwy w powtarzających się rundach walk (wymienione są komórki dżihadu, które działały w latach 1936, 1948 i 1968)Karta oferuje następnie islamską maść na zło wyrządzone przez tych, którzy służą syjonizmowi i uspokaja czytelnika boską obietnicą, która pojawia się w słowach Proroka z hadisu: „… Chociaż te powiązania są daleko od siebie i chociaż ciągłość dżihadu została przerwana przez przeszkody umieszczone na drodze bojowników dżihadu przez tych, którzy krążą w orbicie syjonizmu, Islamski Ruch Oporu [Hamas] pragnie urzeczywistnić obietnicę Allaha, bez względu na to, jak długo to zajmie. Prorok, modły Allaha i pokój z nim, mówi: ‘Nie nadejdzie godzina sądu, dopóki muzułmanie nie będą walczyć z Żydami i ich nie zabiją, tak że Żydzi ukryją się za drzewami i kamieniami, a każde drzewo i kamień powiedzą: ‘O muzułmaninie, o sługo Allaha, za mną jest Żyd. Przyjdź i zabij go, z wyjątkiem drzewa gharqad, bo jest to drzewo Żydów’. (Zapisane w zbiorach hadisów Bukhari i Muslim)…”. [19]

Warto podkreślić, że tymi słowami Karta umieszcza siebie, podobnie jak Protokoły, w kategorii apokaliptycznej literatury islamu, gdyż cytowana tradycja dotyczy wojny islamu u kresu dni. [20]

3. Według Karty, Protokoły stawiają zniszczenie islamu jako cel Żydów. Karta stwierdza, że judaizm i Żydzi są w swej istocie wrogami islamu i muzułmanów. Świadczy o tym dramatyczne zakończenie Artykułu 28 (jednego z najbardziej rażących i zaciekle antysemickich artykułów Karty): „…Izrael ze swoją żydowską tożsamością i narodem żydowskim rzuca wyzwanie islamowi i muzułmanom…”.


Według Karty, tajne organizacje działające na zlecenie Żydów (motyw z Protokołów) dążą do wyeliminowania islamu. 
Pierwsza część artykułu 28 opisuje te tajne organizacje oraz to, jak nieprzerwanie sieją one spustoszenie i zepsucie w społeczeństwie. W szczytowym punkcie opisu znajduje się stwierdzenie, że celem tych organizacji jest „… unicestwienie islamu”.


Karta uważa, że żydowskie działania przeciwko islamowi w czasach nowożytnych są kontynuacją planu krzyżowców skierowanego przeciwko muzułmanom w średniowieczu
. Jak wspomniano powyżej, Karta stwierdza, że po pokonaniu krzyżowcy planowali powrót i podporządkowanie sobie muzułmanów najpierw przez wprowadzenie zamieszania w ich wierze religijnej poprzez „inwazję ideologiczną” [21], a następnie, gdy wiara muzułmańska osłabnie, przez rozpoczęcie inwazji wojskowej, aby ich podbić. I rzeczywiście, po inwazji kulturowej, która podkopała wiarę muzułmańską, przybyły armie kolonialne i podbiły muzułmanów. Nawet po okupacji siły kolonialne w dalszym ciągu szkodziły kulturze islamskiej i jeszcze bardziej podważały wiarę muzułmanów. Według Karty Hamasu te siły kolonialne działały na polecenie Żydów. Odnosi się wrażenie, że Żydzi wprowadzili w życie plan krzyżowców dotyczący podboju muzułmanów, a także, że ciągłe szkody wyrządzane islamowi przez kolonializm można przypisać Żydom. To oskarżenie pojawia się w kilku miejscach Karty, które podkreślają głęboki historyczny związek pomiędzy inwazją krzyżowców w przeszłości a inwazją Żydów w teraźniejszości. [22]


Żydzi obalili kalifat osmański
. Artykuł 22 Karty stanowi, że Żydzi, którzy byli odpowiedzialni za I wojnę światową, doprowadzili do zniszczenia kalifatu. Obalenie kalifatu osmańskiego jest znane w dyskursie islamistycznym jako śmiertelny cios i symbol porażki islamu z Zachodem. [23]


Żydzi poprowadzą wszystkie światowe siły niewiernych w ich wojnie z islamem
. Artykuł 22 rozszerza zakres Karty z teraźniejszości na przyszłość przewidzianą w źródłach islamskich. Artykuł (który już powiązał Protokoły z wersetem Koranu, jak wspomniano powyżej) jeszcze bardziej islamizuje Protokoły, łącząc je ze znanym powiedzeniem przypisywanym drugiemu kalifowi, Umarowi b. al-Chaṭṭabowi (zm. w 644 r.), jednej z dwóch najbardziej autorytatywnych postaci w islamie sunnickim po Proroku Mahomecie. [24] Artykuł stwierdza, że niewierni, zarówno na komunistycznym Wschodzie, jak i na kapitalistycznym Zachodzie, służą Żydom [25] i że później, gdy pojawi się islam, wszystkie siły niewiernych zjednoczą się, by wspólnie walczyć z islamem, ponieważ „naród niewiernych jest jeden” (wyrażenie na końcu tego akapitu przypisuje się „Umarowi”).

Te stwierdzenia zawarte w artykule 22 również zdają się nawiązywać do wojny u kresu dni i wiążą Protokoły z apokaliptyczną linią czasu islamu sięgającą od początku islamu do końca dni.

Podsumowując, członkowie Hamasu, powstający, by wymordować Żydów, widzą przed sobą zaciekłych wrogów islamu i całej ludzkości. Chociaż obecnie celują swoją bronią we współczesnych Żydów za przywłaszczanie sobie ziem islamskich, są głęboko przekonani, że wróg przed nimi jest wieczny i że są mu posłuszne potężne siły niewiernych. To jest „historyczny Żyd”, który przez całą historię nie zaprzestał swoich strasznych zbrodni, dokładnie tak, jak opisano w Protokołach mędrców Syjonu. Istotnie, Żyd przedstawiony w Karcie Hamasu pragnie nie tylko globalnej hegemonii poprzez zniszczenie społeczeństw ludzkich, jak przedstawiono w Protokołach, ale także zlikwidowania islamu. Ludzie Hamasu są przekonani, że Bóg nałożył na nich święty obowiązek prowadzenia dżihadu przeciwko Żydom. Wierzą także, że boska obietnica Proroka, według której muzułmanie unicestwią Żydów, może nawet spełnić się w naszych czasach.


[Ciąg dalszy tekstu – fragmenty Karty Hamasu pokazujące powyższe punkty – nie jest spolszczony]


Appendix: Translated Excerpts Of The Hamas Charter, By Subject, And Discussion

The following are translated excerpts of the Charter that cite or allude to the “The Protocols of the Elders of Zion”.


A. From Articles 32, 22: “The Protocols of the Elders of Zion” – the document’s name and the historical picture it paints.
[26]

Article 32 introduces the Charter’s reader to the title of “The Protocols of the Elders of Zion” as evidence of the limitless reach of the Jewish plan. This is the only article in which the Protocols are mentioned by name.

Article 22 introduces the reader to a wide-ranging historical picture of Jewish iniquities over the centuries, an image based on the Protocols. To this, the Charter adds the misdeeds of the Jews against the Islamic world. (Excerpts from these two articles will be presented again, as part of the issues discussed below.)


Article 32
: The Charter accuses “World Zionism and the colonialist powers” of trying to remove the Arab countries one by one from the circle of conflict with Zionism, so that the Palestinian people will be left alone in the struggle. It sternly warns the Arab and Islamic nations against the Zionist plan found in “The Protocols of the Elders of Zion“: “…Today it is Palestine, and tomorrow some other country or countries, for the Zionist plan has no limits, and after Palestine they want to expand [their territory] from the Nile to the Euphrates, and when they finish devouring one area, they hunger for further expansion and so on, indefinitely. Their plan is expounded in The Protocols of the Elders of Zion, and their present [behavior] is the best proof for what we are saying..”


Article 22
: “The Forces which Support the Enemy: The enemies have been planning expertly and thoroughly for a long time in order to achieve what they have achieved, employing those means which affect the course of events. They strove to accumulate huge financial resources which they used to realize their dream.

“With money they have taken control of the world media – news agencies, the press, publishing houses, broadcasting services, etc. With money they sparked revolutions in various countries around the world in order to serve their interests and to reap profits. They were behind the French Revolution and the Communist Revolution and [they are behind] most of the revolutions about which we hear from time to time here and there. With money they have formed secret organizations, all over the world, in order to destroy [those countries’] societies and to serve the Zionists’ interests, such as the Freemasons, the Rotary Clubs, the Lions, the Sons of the Covenant [i.e. B’nei B’rith], etc. All of these are organizations of espionage and sabotage. With money they were able to take control of the colonialist countries, and [they] urged them to colonize many countries so that they could exploit their resources and spread moral corruption there.

“There is no end to what can be said about [their involvement in] local wars and world wars. They were behind World War I, through which they achieved the destruction of the Islamic Caliphate, reaped material profits, took control of numerous resources, obtained the Balfour Declaration, and established the League of the United Nations [sic] so as to rule the world through this organization. They were [also] behind World War II, through which they reaped enormous profits from commerce in war materials[27] and paved the way for the establishment of their state. They [also] suggested the formation of the United Nations and the Security Council to replace the League of the United Nations [sic] and to rule the world through this [new organization]. Wherever there is war in the world, it is they who are pulling the strings behind the scenes. “Whenever they ignite the fire of war, Allah extinguishes it. They strive to spread evil in the land, but Allah does not love those who do evil.” (Koran, 5:64)

“The colonialist powers, both in the capitalist West and the communist East, support the enemy with all their might, both materially and with manpower, alternating one with the other [in giving support]. When Islam appears, all the forces of unbelief unite to oppose it, for all unbelief is one denomination.

Oh you who believe, do not take as your intimate friends those outside your ranks, for they will spare no effort to harm you. They desire that which causes you suffering. Hatred has indeed come out of their mouths, but what they hide in their hearts is even worse. We have given you clear signs, if you understand” (Koran, 3:118). It is not for nothing that the verse ends with His words “if you understand.”


B. From Articles 17, 22 and 30 – Jews control the shaping of consciousness through the media, education and capital.

The Charter stresses the importance of the media, education and culture as tools to shape consciousness – both in Muslim hands, to shape proper Muslim consciousness, and as a longstanding tool in Jewish hands, who use it to weaken countries and especially to harm the Muslims.


Article 22
: This article, as quoted above, notes Jewish control of the means of education and communication.

“…With money they have taken control of the world media – news agencies, the press, publishing houses, broadcasting services, etc. …”.


Article 17
: This article deals with the Muslim woman. It describes the Jews’ fierce attack precisely on the consciousness of the Muslim woman as a tool to achieve their victory, since they know that women educate the future generations of Muslims. The Jews therefore make an unceasing effort to educate the woman as they wish and to distance her from Islam, and this “… by means of the media, the cinema and school curricula…” under their control.


Article 30
: Here the Charter calls on the educated from all fields – writers, intellectuals, media people, orators, educators, etc. – to take part in the jihād through useful writing, proper discourse and education, and this “…due to the ferocity of the Zionist onslaught and the fact that it has infiltrated many countries and has taken control of the finances and media – with all the ramifications that follow from this – in most countries of the world…”


C. From Articles 17, 22, 28 – Destructive organizations acting at the Jews’ behest.

The Charter states that the Jews have been operating global organizations, some of them clandestine, for hundreds of years. It specifically mentions the Freemasons, known in Europe as a secret society since the Middle Ages, as one such organization.

Already in 18th century Europe, the Freemasons were accused of underground activity against the regime and the church, of trying to fragment society and spark revolutions (including the French Revolution). The concept that the Freemasons work together with the Jews was known already at the beginning of the 19th century. According to the European version of the Protocols, the Freemasons act as a tool in the hands of the Jews. This claim is very common, and is even mentioned in Hitler’s book “Mein Kampf”. It is also widely claimed in the Islamic world that the Freemasons act in service of the Jews and Zionism.[28]

The Hamas Charter adopts the accusation that the Freemasons are agents of the Jews, and adds two global, social organizations, founded in the 20th century, to the list of those who do the Jews’ bidding – The Rotary Club and Lions Club – as well as B’nai Brith, a Jewish organization founded in the 19th century. More organizations stand at the Jews’ disposal, the Charter states, but it does not specify them by name. The multiplicity of clandestine organizations allows the Charter to sharpen the image of the Jew as an enemy of rare strength whose harmful hand works at any time and in every place. In fact, according to the Charter, even the League of Nations, the United Nations and its Security Council were created by the Jews to control the world.[29]

The Jews are therefore a global, not just local, enemy. And every organization in the world, even the visible ones, must be suspected of being managed by their agents, as must every global disaster.


Article 22
: “… With money they have formed secret organizations, all over the world, in order to destroy [those countries’] societies and to serve the Zionists’ interests, such as the Freemasons, the Rotary Clubs, the Lions, the Sons of the Covenant [i.e. B’nei B’rith], etc. All of these are organizations of espionage and sabotage. …”

Through World War I, the Jews “obtained the Balfour Declaration, and established the League of the United Nations [sic] so as to rule the world through this organization…” [And through World War II] “… They [also] suggested the formation of the United Nations and the Security Council to replace the League of the United Nations [sic] and to rule the world through this [new organization].”


Article 17
: “… You find, therefore, that they continually make great efforts [to do this] by means of the media, the cinema and school curricula, through their agents who are incorporated in Zionist organizations that assume various names and forms such as the Freemasons, Rotary Clubs, espionage groups, etc. – all of which are dens of sabotage and saboteurs. These Zionist organizations have an enormous abundance of material resources, which enable them to play their game in [various] societies with the aim of realizing their purpose while Islam is absent from the scene and the Muslims are estranged [from their faith]…”


Article 28
: This article, one of the Charter’s most venomous in its blatant antisemitism,[30] opens with a vivid description of the destructive, clandestine organizations that serve the Jews:

“The Zionist invasion[31] is a cruel invasion, which has no scruples whatsoever; it uses every vicious and vile method to achieve its goals. In its infiltration and espionage operations, it greatly relies on secret organizations which grew out of it, such as the Freemasons, the Rotary Clubs, the Lions and other such espionage groups. All these organizations, covert or overt, work for the interests of Zionism and under its direction, and their aim is to break societies, undermine values, destroy people’s honor, create moral degeneration and annihilate Islam. [Zionism] is behind all types of trafficking in drugs and alcohol, so as to make it easier for it to take control and expand.”


D. From Articles 7, 15, 22, 27 – Global forces under Jewish control.

The image of the Jews as invaders who long ago infiltrated many countries, and who control greatly influential global forces, is noted in the Charter even without explicit mention of the organizations at their disposal. Prominent among these forces are the colonialists who obey the Jews and unnamed global forces that do the Jews’ bidding.

The Colonialist Forces

Article 22 of the Charter states that the Jews have been setting global, historical events in motion for hundreds of years (“they stood behind the French Revolution”) and that they prompted colonialist forces, which they overtook, to conquer the Islamic world.

Article 22 connects these comments to those in Article 15, and together the two articles link the age-old activity of the Jews to the Crusaders themselves, in the following way: when the armies of the colonialist countries, which were controlled and propelled by the Jews, occupied the Muslim countries, they then implemented a plan devised by the Crusaders to return and conquer the Muslims, first by undermining their religious identity, and then through military occupation.

More articles in the Charter indicate that the colonialist forces act in service of the Jews. Some also teach that the colonialist forces continue to undermine Islamic culture, making it a Muslim duty to cleanse Islamic culture of their harmful influence. The clauses follow, divided into two groups.

Clauses illustrating Jewish control in colonialist countries (Article 22) and cooperation between global Zionism and colonialist forces (Article 32):


Article 22
: “…With money they were able to take control of the colonialist countries, and [they] urged them to colonize many countries so that they could exploit their resources and spread moral corruption there…”


Article 32
: ” World Zionism and the colonialist powers attempt, by clever maneuvering and meticulous planning, to pull the Arab states, one by one, out of the circle of the conflict with Zionism, so as to ultimately isolate the Palestinian people. …”

Clauses illustrating that the Crusaders conceived the notion of ideological confusion that consequently allowed colonialist forces to conquer the Muslims (Article 15), and that colonialism intensified the ideological invasion (Article 27), and that eliminating the effects of the ideological invasion is essential to defeat Zionism (Article 35):


Article 15
: This article states that it is necessary for the educated, religious scholars, educators and media people to reshape Muslim consciousness “in order to eliminate the influences of the intellectual invasion which were inflicted upon them by the Orientalists and the missionaries. This invasion came upon the region after Salah Al-Din Al-Ayyubi defeated the Crusaders. The Crusaders then realized that it is impossible to vanquish the Muslims unless the way is first paved by an intellectual invasion that would confuse the [Muslims’] thinking, distort their legacy and impugn their ideals. Only after this [intellectual invasion] would there come invasion with troops. This [intellectual invasion] prepared the ground for the colonialist invasion…”.[32]


Article 27
: According to this section, the support of the Palestine Liberation Organization (PLO) for the idea of a secular state as well as the ideological confusion prevailing in the Arab world are “… a result of the intellectual invasion to which it has been subject since the defeat of the Crusaders, and which was intensified, and continues to be intensified by Orientalism and Christian missionary activities and colonialism…”


Article 35
: This article calls for learning how to defeat the Zionist invasion from the way the Crusaders and the Mongols were vanquished before them, and says that routing the Zionist invasion is “…  not difficult for Allah, providing that intentions are sincere and resolve is strong, and that Muslims draw benefit from the experiences of the past, shed off the influences of the intellectual invasion, and follow the ways of their predecessors.”

The Unnamed Global Forces

The Charter notes that global forces operate in the Islamic and Palestinian arenas under the Jews’ direction. These forces support the Jews and oppose the jihād waged by the Muslims against them.

The following are excerpts teaching that foreign forces acting on behalf of the Zionists place obstacles in the path of the jihād warriors in Palestine (Article 7), that those who obey the Jews are responsible for conflicts among the Palestinian nationalist movements (Article 25) and that it is necessary to study the nature of the forces aiding the enemy carefully, in order to form a world view worthy of a Muslim engaged in jihād (Article16). In its last article – Article 36 – the Charter deems it appropriate particularly to emphasize that global forces galvanized by the Jewish enemies act alongside them.


Article 7
: This article asserts that, even though these forces may obstruct the various units fighting the Jews in Palestine, the foreign forces controlled by Zionism cannot stop the jihād, which will continue until the end of days. (Already then, this jihād had seen fighting by ʿIzz al-Dīn al-Qassām and the Muslim Brotherhood in 1936, the Palestinians and the Muslim Brotherhood in 1948, the Muslim Brotherhood in 1968 and others after them. Now Hamas also participates.): “…Although these links are far apart, and although the continuity of jihād was interrupted by obstacles placed in the path of the jihād fighters by those who circle in the orbit of Zionism, the Islamic Resistance Movement [Hamas] aspires to realize the promise of Allah, no matter how long it takes. The Prophet, Allah’s prayer and peace be upon him, says: ‘The hour of judgment shall not come until the Muslims fight the Jews and kill them, so that the Jews hide behind trees and stones, and each tree and stone will say: “Oh Muslim, oh servant of Allah, there is a Jew behind me, come and kill him,” except for the Gharqad tree, for it is the tree of the Jews.’ (Recorded in the Hadith collections of Bukhari and Muslim).”[33]


Article 25
: Any trend or position that contradicts the harmonious cooperation promised by  Hamas to the nationalist groups operating in the Palestinian arena are “… fabricated by the enemy or by their lackeys in order to cause confusion, divide the ranks and create distraction with side issues.…”


Article 16
: “It is necessary to educate the next Islamic generations in our region in an Islamic way … In addition, it is necessary to closely study the enemy and his material and human capabilities, to become familiar with his weaknesses and strengths, to recognize the powers that assist and support him. …”


Article 36
: The ending of a text has a significant impact on the reader’s memory and consciousness. The final article of the Charter states that the Hamas movement promises to ” always offer nothing but help to all groups and organizations that strive against the Zionist enemy and against its lackeys….”


* Dr. Eliyahu Stern pracownikiem naukowym na Hebrew University w Jerozolimie i analitykiem w MEMRI.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


My Mother’s Secret

My Mother’s Secret


JUSTINE EL-KHAZEN


COURTESY THE AUTHOR.
.

My mother was a top Middle East analyst for the CIA. On her deathbed, she begged me not to raise my children Jewish. To find out why, I asked her former colleagues. I’m still reeling from their answers.

.

My mother died on Dec. 4 of last year. On her deathbed, she begged me not to raise my children Jewish. In life, she worked for the CIA, in the Near East Southern Asia Division, for six years as head of the Arab-Israeli Division. She was an expert on Syria and political Islam.

We were watching footage of hostages being paraded around Gaza when she said it. “I worry about them,” she murmured, her eyes fixed on the TV. “It’s too dangerous a religion,” she told me. “I don’t want that target on their backs.” I couldn’t tell what she was asking of me: Did she want me to skip the few traditions my family has held onto? Hanukkah candles and meager Seders? Or was she saying I shouldn’t tell my kids that they were Jewish at all? I didn’t ask. I was too afraid of what she would say.

“I told Dad I didn’t want to raise you Jewish,” she said a few days later. The Gaza war had begun in earnest by then. Moonscapes of leveled buildings and dust: images of military prowess that colored her view and, until Oct. 7, my perception of Israel. “He wanted to, but I was afraid of what might happen to you if you identified that way.”

I was stunned. I’d always thought my secular upbringing had evolved organically, a combination of busy parents, a mixed marriage, and waning traditions. It wasn’t so much that my mother, a 6-foot-tall blonde from the Midwest, was anxious about my dad’s religion. No one felt strongly enough to carve out a space for their faith, so we embraced a smattering of rituals. Christmas trees and Hanukkah prayers, fasting on Yom Kippur and dyeing eggs on Easter. I thought it was a noncommittal melange, not an active choice.

As a choice, it didn’t exactly line up with my mother’s perception of Jews. Sure my dad had had to contend with Jewish quotas back in the day. Come to think of it, there was an anti-Jewish covenant on the deed to our house; and I was only asked to join the big cotillion in D.C. after bad press forced it to invite Jewish and Black kids. But that was ancient history. Jews possessed power now, too much of it to be victimized as they once were, a view that basically worked for my dad, who had no interest in the poverty or bigotry of his youth.

Every intelligence officer I spoke with performed this sleight of hand. Yes, antisemitism exists, and is serious—but only as a right-wing problem, and as a Western phenomenon.

My father died not long before my mother—like her, of a cancer that had spread to his lungs. Aligned almost perfectly in death, they mostly weren’t in life, especially when it came to Israel. My dad flip-flopped: Had Israel mistreated the Palestinians, or was it the victim of their aggression? My mother hardened in her views as the prospects for peace dimmed. But the conversation always centered on power: Was Israel powerful beyond its size? Were Jews powerful beyond their numbers? Or were they vulnerable, exposed in a hostile world?

The deathbed scene was a cosmic insult: same hospice nurses, same case manager—“Oh, I remember you!”—same oxygen machine, whirring cyclically in the background. Oct. 7 receded from view. How could I devote even an iota of brainpower to anything other than standing idly by while my mother slipped away?

And then, after she died, I became obsessed: Had she really believed that antisemitism was so radioactive a force, not only in America, but in the Middle East, that my children’s Jewishness should be hidden from them? After the Holocaust, the family my paternal grandmother left behind, the ones who survived, all moved to Gothenburg, Sweden, and converted to Lutheranism. Was America in 2023 really as bad as Europe in 1945?

To understand where my mother came out on these questions, I spoke to her former CIA colleagues. Their answers only added to my shock. After enough of these interviews, I began to question everything I thought I knew about an institution I’d been close to my whole life.

My mother took her duty to remain impartial seriously. Her job was to analyze intelligence so lawmakers could make informed decisions. She once told Ronald Reagan she thought “we might lose Sadat,” who was then a partner in negotiating peace with Israel.

“Lose him?” Reagan asked, stunned. Not long after that, Anwar Sadat was assassinated.

In her words, she was “paid to intuit things.” Passing along her biases would not only have been a violation of her professional ethics, it would’ve been a poor way to go about her job, since assassins in Egypt don’t care what analysts in Langley think. And yet, she always carried a strain of sympathy for the Palestinians. She told me once she was considered by her colleagues to be an “Arabist,” someone who overly identified with the Arab players in the region and was, at some level, hostile to Israel. “Checks out,” I thought to myself.

At the funeral, her colleagues extolled her career: She could read the late Syrian dictator Hafez Assad’s mind, she’d been instrumental in the Madrid and Oslo peace talks. She always said that shedding light on the interests of the Arab players in the region was her contribution to the peace process. I spoke to John Brennan, the former director of the CIA, a few days after the funeral. When I asked him whether my mother was an Arabist, he quickly shot that idea down. He acknowledged there was a need for “greater evenhandedness towards the region among some in the CIA,” but, he said, she was not among them. And anyway, that was more of an issue on the political side than it was with analysts, the lion’s share of whom remained unbiased.

I asked Brennan about my mother’s mentor, Bob Ames, who had an infamously close relationship with Ali Hasan Salameh, the leader of the “Black September” PLO terrorist command and architect of the Munich Olympics massacre. He laughed. Ames was, he admitted, “very close to the Palestinians” and “played it very close to the edge.” But after his death in the Beirut embassy bombing of 1983, Brennan said, the culture within the CIA changed from being operationally driven to being driven by the analysts. Spies who cultivated terrorist assets no longer set the tone. The baton had passed to the wonks in Langley.

Bob Ames’ biographer, Kai Bird, had a different view of whether Bob Ames was an Arabist. Unequivocally, yes, he told me, but there were “true reasons for it.” As with journalists, Ames and his colleagues were “merely reporting what they saw.” When I asked what he meant, he told me that Israel is the only reason for antisemitism in the Arab world. Before 1948, the antisemitism in Cairo and Beirut was “on a par with what you would see in New York and Los Angeles.”

I didn’t mention the scores of pogroms across the Arab world before 1948, nor the absence of similar pogroms in New York and Los Angeles. Bird went on to say that antisemitism does exist “globally in its European and German forms,” but that it has never played much of a role in the politics of the Middle East. He sees Oct. 7, as so many of the former intelligence officers I spoke to do, as nothing more than another round in a geopolitical tit for tat. The savagery Hamas showed that day came, in their view, from a political place rather than a cultural one.

When I pressed him, Brennan pointed out that Hamas is a movement that encompasses a ‘range of attitudes, and includes teachers, hospital workers, and other professionals.’

I assumed that Bird would be the only person I spoke to with these views. He’s not an intelligence officer, merely a biographer. He’s free to hold whatever views he likes. But as it turned out, my faith in the impartiality of the CIA was misplaced.

When I spoke to my mother’s former colleagues, I consistently encountered a tendency to attribute every event in the Israeli-Palestinian conflict to the conflict itself. It’s not that Palestinian textbooks have, since the 1990s, contained material that is “openly antisemitic and encourages violence, jihad and martyrdom,” or that “peace itself is not taught as preferable or even possible.” Nor is it, as a 2019 review discovered, the “complete removal of all pre-existing content discussing peace agreements, summits, negotiations, and proposals supporting a two-state solution, acknowledgment of historical Jewish presence in the land of Israel and labeling the name ‘Israel’ on a map” from those textbooks. To retired intelligence officers with long and distinguished careers, these facts are incidental. If children were actually set on fire on Oct. 7, that was a guerrilla tactic, not the result of a culture of murderous hatred. Some expressed these views with dispassion and others, with a disturbing degree of passion, but they all expressed them.

When I asked Brennan about the most sordid details to come out of Oct. 7—the terrorist who bragged on the phone to his parents about killing Jews, the head of an IDF soldier sold as a trophy in Gaza—he told me that day reminded him of what he’d seen with ISIS, “how many of those individuals were high on drugs,” making them that much more “frenzied and murderous.”

The terrorists were on drugs, to be sure, and yet. It may be that facing the role that long-standing and unreasoning racial animus played on Oct. 7 is too much of a stretch for someone like John Brennan, who has spent his life immersed in the hard facts of power. Undercurrents of hatred percolate around dinner tables. They don’t rise to the level of a presidential brief.

When I pressed him, Brennan pointed out that Hamas is a movement that encompasses a “range of attitudes, and includes teachers, hospital workers and other professionals.” I tried to imagine an American political movement with a covenant that advocated genocide. Would a call to murder be overlooked because the grievances the movement was pursuing were en vogue, or because it’s simply “rhetoric?” How about if they killed hundreds and then thousands of people, thereby demonstrating that the rhetoric is real? Does Hamas get a free pass because they’re Palestinian, or because it’s Jews specifically that they want to kill?

When I asked Brennan why he thinks my mother begged me not to raise my kids Jewish, he shifted the conversation northward: There’s been a global uptick in right-wing extremism and white supremacy, he said. Orban, Putin, Modi. Anti-democratic forces are on the rise, making Jews a target.

Every intelligence officer I spoke with performed this sleight of hand. Yes, antisemitism exists, and is serious—but only as a right-wing problem, and as a Western phenomenon. The Hamas-loving kids on American college campuses? Overblown, irrelevant. The Palestinian children being given military training by terrorists? Not the issue.

If my mother worried about my safety as a Jew, it never came up on the trips we took to the Middle East. I tagged along while she worked and did tourist stuff. The pyramids. Masada. “If something happens,” she said once, “throw away your bag and don’t speak. And if they talk to you, make sounds like the Swedish chef. They won’t know the difference, and you could be Swedish.” Being American was a liability she prepared me for.

Being Jewish was not.

We didn’t know it then, but we were catching a last, halcyon glimpse of the Middle East my mother studied. The war on terror was about to transform the region—though there were inklings of Islamist violence roiling beneath the surface. The Luxor massacre followed one of our trips. On a visit in 1996, we changed our plans and left Cairo early, after Islamists shot up a hotel full of Greek tourists not far from where we were staying, at the Semiramis Hotel. My mother didn’t say what had happened. When I woke, our bags were packed, and we were booked on an Air Sinai flight to Tel Aviv.

Not long after that, a Defense Intelligence Agency analyst was stabbed to death in the lobby of the Semiramis. Her attacker was said to be “mentally ill.” Two Americans and a Frenchman had been murdered at the Semiramis by a “deranged assailant” a few years earlier. “There are a lot of attacks by ‘deranged’ and ‘mentally ill’ people in Egypt these days,” my mother observed in telling me about her colleague at the DIA.

The flavor of these attacks was anti-Western, not anti-Jewish, and they were about to get worse. My mother and I had dinner one night in April 1996 at the CIA station chief’s house in Israel, north of Tel Aviv. There was some kind of minor war underway. Fighter jets kept skidding above us as we ate. The IDF and Hezbollah were trading fire again, which was not that remarkable in itself. This time, the IDF bombed a U.N. compound, killing 106 civilians.

This event might not have made news here, but it rocked the Arab world. Mohamed Atta committed his life to jihad that very day. Osama bin Laden was none too pleased, either. “You supported the Jewish aggression against us in Lebanon,” he explained in his “letter to America,” which, since Oct. 7, has gone viral in the TikTok feeds of America’s youth. Anti-Westernism has always been closely entwined with antisemitism in the Arab world; these days it’s closely entwined here, too.

Al-Qaida wasn’t the only one to take issue with the American-Israeli alliance. There was a feeling in the intelligence community in the 1990s that we’d “signed on as Israel’s protector,” as one of my mother’s colleagues put it. The Arabists were just trying to compensate for what they felt was the overrepresentation of Israel’s interests. To me it seems human, the type of accommodation a person might make with the ethics of their job out of a sense of correcting a wrong. It doesn’t have the air of fanaticism about it that colors the intelligence community’s biases these days.

I asked one former intelligence officer, a veteran of the Near East Southern Asia Division, about the antisemitic protests on college campuses, the ones that had been making headlines for weeks. She deflected me with the familiar Karine Jean-Pierre two-step: “I think both ‘antis’ are unseemly.” And so it went every time I asked my mother’s former colleagues whether antisemitism is a major cultural force at work here in America, and in Palestine too.

When I asked another former CIA analyst about the protests on campus, I was told there’s been a “marked rise in antisemitism due to Israel’s attack on Gazan civilians and the number of casualties,” which is true. Then again, the number of antisemitic attacks in 2022 (the last year for which data is available) is double the number in 2017 and triple the number in 2016. The rate of increase has been exponential for some time.

There was a ready response to that one, too: We’ve seen an uptick in antisemitism “with the rise of the far right, including the antisemite of the whole world, Trump,” a connection I found perplexing. The Abraham Accords seem nothing if not good for Israel. In response, I was told that Trump said that our blood is being “polluted” by Jews and that the U.S. is a Christian country. I couldn’t corroborate any of this, though when I tried, I discovered a campaign speech in which Trump said: “if you hate America, if you want to abolish Israel, if you don’t like our religion, if you sympathize with the jihadists, then we don’t want you in our country.”

It was almost as if these veteran analysts, whose careers were devoted to impartiality and, above all, neutrality, were reading from a crib sheet supplied by the DNC.

“Is antisemitism a problem in America?”

Well, there’s “also a lot of anti-Islamic stuff” and “white nationalism stuff in Europe too.” So many European countries are “tilting right.”

“Is antisemitism a problem in the Middle East?”

There’s a “variegated set of attitudes.” It’s “not antisemitism, just a lot of “anti-Israel feeling.” 1,200 Jews died on Oct. 7 not because they were Jewish, but because they were Israeli.

I actually was not prepared for any of this. Even at the peak of her Arabist tendencies, I don’t think my mother would have denied the well-documented existence of antisemitism in the Middle East. I found myself needing to seek out other perspectives, if only as at sanity check. After talking to all these intelligence analysts, my trust in an institution I’ve been close to my whole life was shaken, and not just by the certainty with which my questions were shot down, but by the ferocity with which they were shot down. Do the people who slaughtered my people also … hate them? I felt I’d committed a major political faux pas just by asking.

I asked someone who has come at these issues not from the political side of things, but from the academic side, and from the inside too. Hussein Aboubakr Mansour’s brother became an imam whose aspiration it was to inspire young jihadists; Hussein has led a different life. He’s written about the one he left behind: “as a teenager in Egypt, I recall nearly all the adults around me celebrating the murder of Israelis after news of a suicide bombing during the Second Intifada. Egypt’s most prominent religious authorities declared the perpetrators to be martyrs and saints.” Hussein hails from a banking family in Cairo; it’s not as if he grew up in a Palestinian refugee camp in Lebanon. So why would middle-class people in another country with a robust economy, firm borders, a different history and tradition, the pyramids protruding in the distance, not to mention a dialect so different that it’s mutually unintelligible to the dialect that most Palestinians speak, cheer the death of Jews 300 miles away?

Because Jewish death is linked to the Arab concept of self-determination on a world stage. If Israel exists, the Arab states don’t, not in their fullest expression.

“Islamists articulate the fantasy of Jewish eradication in the language of jihad, framed in eschatological terms, and imbued with a sense of divine justice and cosmic warfare—what Westerners would ordinarily recognize as a type of religious fascism,” Hussein wrote. “But while the Islamist version of this idea is potent for the purposes of mobilizing the impoverished and uneducated masses, the ‘left-wing’ or secular version—couched in the language of Fanon and Karl Marx, of human emancipation, equality, anti-capitalism, and social justice—is the more effective means of mobilizing opinion among the Western intelligentsia. The point is that they are two sides of the same coin, the value of which is set in Jewish blood.”

The fantasy that Jews stand in the way of Arab self-realization touches atavistic nerves: It’s the same death-as-salvation paradigm that led early Christians to martyr themselves, the same liberatory concept of class struggle that led 20th-century Russians to murder czarists. Blood sacrifice, a practice that humans have been engaging in since time immemorial.

But why would these crazy ideas take hold in America? Because Marxism has slowly but surely crept inward from the far left in this country, most recently in the form of the social justice movement, and Marxism is an elaborate form of Jew-hatred.

It used to be that Marxism’s division of the universe into a dichotomy of oppressor versus oppressed was common only on college campuses. The Marxists were such downers when I was in grad school, playing at solidarity, dumpster-diving, decrying things. But their ideas have percolated upwards via a grassroots osmosis such that now even the Biden administration traffics in them: Jews are bad, bad, bad, Netanyahu’s an asshole, Israel’s military actions are over the top, and the whole country is bent on a genocide of babies. There’s no yin and yang here. It’s ideology as theology: a matrix of good and evil that paints Jews as murderers and Palestinians as martyrs.

We hear all the time in America about how bad whiteness is. The whites are fragile. They center themselves. They marginalize others. They think punctuality is good. But with Jews, it’s a little more complicated: The activist set complains about how white they are, what brutal colonizers. Never mind that the majority of Israeli Jews are indigenous to the region, and that the rest were refugees. And please don’t bring up the discrimination and violence that Mizrahi Jews experienced at the hands of their Muslim neighbors. Arguing over these facts is pointless because activist hatred of Israel is really just a dog whistle.

The problem with Jews is that they’re Jews. Marx hated them, and his hatred of them is baked into his ideology. “Emancipation from Judaism would be the emancipation of our time,” he wrote in an essay he published 20 years before Capital. “What is the secular basis of Judaism? Practical need, self-interest. What is the worldly religion of the Jew? Huckstering. What is his worldly God? Money.” Ilhan Omar was a lot more succinct. It’s all about the Benjamins, baby, and always has been, though even she knows better than to call for the “emancipation of mankind from Judaism.” Inject a little racial ideology in there, and you’re well on your way to genocide. Antisemitism lurks in the groundwater of the left. Any Jew who thinks otherwise is fooling themselves.

My mother may have seen these things. She predicted the banlieues, studying urban European demographics in the 1990s, seeing in them the tinder that would light the fires to come. Not a single European leader would listen to her.

Maybe for her, that was just about identifying the violent anti-Western strain that was simmering to a boil in those communities. Antisemitism was merely incidental. Her duty was to America, and she did it with pride. She was a second-generation CIA analyst with an aunt in the OSS and a long family tradition of public service. She was also the model for the blond bombshell analyst in the pulp thriller The Fifth Horseman.

And, as I found out at the end, she worried about antisemitism, too. It was a fact that she chose to keep to herself, at least until there was no point in hiding it any longer. She would have called that a “need to know,” a thought that almost makes me laugh.

My mother took one last trip to Israel the year before she died. It was her last trip anywhere. She didn’t know she was dying, though she was well on her way. The cold that never went away, the fatigue. We all chalked it up to stress, grief. My father had just died, so she made this pilgrimage for him, to the place she had devoted her life to. Never mind that my father hated visiting Israel. The story he told me was that he’d talked to a woman in a bar when he was there in his 20s, a “working girl.” When he found out she was Jewish, that was it. The dream of a Jewish homeland was done. He never wanted to go back, not that he wasn’t an ardent Zionist, capable of alienating entire dinner parties with his flourishes of fanaticism. “At least I can say of your strategy that it’s subnuclear,” my mother’s friend, a military strategist, said to my father once, during a heated discussion of the Second Intifada. She went to Israel, paradoxically, for him and to see Jerusalem one last time.

When the undertakers come, one of them pulls me aside: “wasn’t I just here?” “Yeah, for my dad,” I tell him. “That doesn’t seem fair,” he says.

It’s true. In the last two years I’ve watched the only people who can answer any lingering questions I might have about myself be carried feet first down the staircase I’ve been bounding up for years. “Writing has not yet helped me to see what it means,” Joan Didion wrote. It hasn’t helped me much either.

It’s sunny on the day my mother makes her final journey. Heavy oblongs of light fall from the skylights. I know that this is the moment. The body leaves, and it’s over. The person is gone. The conversation, the one you’ve been having your entire life, is over. I still don’t know why my mother left me with this burden: Don’t raise your kids Jewish, don’t honor the past, don’t remember your great-grandparents, don’t tell their stories, don’t, don’t, don’t …

One thing I do know, as I watch her carried down on the stretcher, sunlight hitting her face: Now there’s no way of knowing what she thought about Israel, about antisemitism, about us. I can interview every last colleague, every friend, and no one will have the answer, least of all me.


Justine el-Khazen is a writer living in Brooklyn, New York.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Russia, Israel and the war with Hamas

Russia, Israel and the war with Hamas


(February 29, 2024 / JNS) The relationship between Moscow and Jerusalem has gone through many permutations. The Kremlin initially allied itself with PLO leader Yasser Arafat and other revolutionary groups. During the Six-Day War in June 1967, Russia allied itself with Arab states with some Sovietologists even arguing that Moscow had encouraged and escalated tensions, helping to provoke the war. In the last decade, the relationship between Israel and Russia seemed to reach a status quo. When Putin invaded Syria in 2015, he seemed to allow Israel into Syrian airspace, primarily for self-defensive operations.

When Russia invaded Ukraine in February 2022, Israel walked a very fine line, diplomatically supporting Ukraine but refusing to impose financial sanctions on Russia.

However, since Hamas’s terrorist attacks on Israel on Oct. 7, relations between Moscow and Jerusalem have been radically upended.

On Oct. 26, shortly after the Oct. 7 massacre, leading Hamas officials, including Abu Marzouk, visited Moscow. On Nov. 2, the Russian ambassador to the United Nations, Vasily Nebenzia, declared in a speech to the U.N. General Assembly that “Israel has no right to defend itself.” Since then, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has grouped Russia with Israel’s other existential enemies, including Iran, Hamas and Hezbollah.

What is Russia’s role in this new world order? What does Iran provide to Russia, and what is Russia getting out of its relationship with Iran and its proxy terrorist groups? And how is the United States to respond?

Here to discuss these questions and more is Dr. Stephen Blank.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com