Archive | 2019/05/12

Żydzi na terenie Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945)

Żydzi na terenie Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945)

Instytut Pileckiego


Zdobądź jedno ze stypendiów! Weź udział w projekcie, mającym na celu zbadanie losu Żydów obywateli polskich podczas II wojny światowej na terenie czterech dystryktów Generalnego Gubernatorstwa.

Warszawa, 8 maja 2019 r.

Konkurs na stypendia naukowe Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego

Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 213) oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie stypendiów dla wspierania badań naukowych oraz działań edukacyjnych i kulturalnych w zakresie działalności Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz.U. z 2019 r., poz. 23), ogłasza konkurs na stypendia naukowe w projekcie badawczym:

Żydzi na terenie Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945)

Przedmiotem konkursu jest 10 stypendiów naukowych przyznawanych na okres od lipca 2019 r. do maja 2021 r. (planowany początek projektu: 1 lipca 2019 r.).

Opis projektu

Celem projektu jest zbadanie losu Żydów obywateli polskich podczas II wojny światowej na terenie czterech dystryktów Generalnego Gubernatorstwa. Podczas realizacji projektu zostaną uwzględnione wszystkie fazy Zagłady: gettoizacja, akcje likwidacyjne gett, ukrywanie się po tzw. aryjskiej stronie, a także pobyt w obozach i eksterminacja. Ukazane zostaną również stosunki polsko-żydowskie w omawianym okresie z uwzględnieniem niemieckich struktur administracyjnych Generalnego Gubernatorstwa.

Wyłonieni przez Instytut stypendyści wraz z dr. Jackiem Proszykiem oraz dr hab. Sabiną Bober utworzą zespół badawczy pod kierownictwem dr Martyny Rusiniak-Karwat.

Poszukiwani są badacze zainteresowani następującymi tematami badawczymi/obszarami geograficznymi:

Temat 1. Żydzi w dystrykcie warszawskim (3 stypendia).

Temat 2. Żydzi w dystrykcie lubelskim (4 stypendia).

Temat 3. Żydzi w dystrykcie krakowskim (1 stypendium).

Temat 4. Żydzi w dystrykcie radomskim (2 stypendia).

Oferta stypendialna skierowana jest zarówno do młodych naukowców, jak i badaczy z większym doświadczeniem. Harmonogram projektu zakłada pełnowymiarowe zaangażowanie czasowe stypendysty w jego współrealizację, w tym oprócz prowadzenia badań naukowych udział w seminariach oraz konferencjach naukowych.

INFORMACJA O STYPENDIUM

 • Stypendium przyznawane jest w wysokości:- 3 000 zł netto miesięcznie osobom z tytułem magistra lub będącym w trakcie odbywania studiów doktoranckich,- 4 000 zł netto miesięcznie osobom ze stopniem naukowym doktora,- 5 000 zł netto osobom ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem profesora.
 • Stypendium przyznawane jest na okres 24 miesięcy.
 • Okres realizacji projektu: od lipca 2019 do czerwca 2021 r.
 • Liczba stypendiów naukowych: 10.
 • Wyjazdy naukowe (miejsca i czas trwania) będą ustalane na bieżąco w ramach projektu. Instytut przeznaczy dodatkową kwotę na przeprowadzenie kwerend związanych z realizacją projektu.
 • Stypendysta zobowiązany będzie do uczestnictwa w cotygodniowych zebraniach zespołu badawczego oraz w życiu naukowym Instytutu.

OPIS ZADAŃ

 • Przeprowadzenie kwerendy w polskich archiwach we współpracy z Archiwum Instytutu, pozyskiwanie źródeł, współudział w nagrywaniu relacji audio/video (oral history) z rozmów ze świadkami epoki.
 • Analiza zgromadzonego materiału źródłowego.
 • Przygotowanie po pierwszym roku trwania projektu artykułu naukowego na uzgodniony z Instytutem temat oraz na koniec projektu – części monografii.
 • Przygotowywanie wewnętrznych raportów z badań i prezentacje wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach.
 • Uczestnictwo w cotygodniowych zebraniach zespołu badawczego oraz w życiu naukowym Instytutu, w tym w konferencjach naukowych i seminariach organizowanych przez Instytut.

WYMAGANIA

Temat 1. Żydzi w dystrykcie warszawskim

 • Ukończone studia historyczne lub judaistyczne (albo planowane ukończenie studiów magisterskich w 2019 r.).
 • Potwierdzone dorobkiem naukowym zainteresowania tematyką II wojny światowej, szczególnie polityką okupacyjną wobec Żydów w dystrykcie warszawskim, funkcjonowaniem obozów zagłady.
 • Bardzo dobra znajomość topografii badanego terenu.
 • Umiejętność przeprowadzania wywiadów ze świadkami epoki.
 • Przynajmniej dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (czynna i bierna). Znajomość języka jidysz lub hebrajskiego będzie dodatkowym atutem.

Temat 2. Żydzi w dystrykcie lubelskim

 • Ukończone studia historyczne lub judaistyczne (albo planowane ukończenie studiów magisterskich w 2019 r.).
 • Potwierdzone dorobkiem naukowym zainteresowania tematyką II wojny światowej, szczególnie polityką okupacyjną wobec Żydów w dystrykcie lubelskim, funkcjonowaniem obozów zagłady i karnych.
 • Bardzo dobra znajomość topografii badanego terenu.
 • Umiejętność przeprowadzania wywiadów ze świadkami epoki.
 • Przynajmniej dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (czynna i bierna). Znajomość języka jidysz lub hebrajskiego będzie dodatkowym atutem.

Temat 3. Żydzi w dystrykcie krakowskim

 • Ukończone studia historyczne lub judaistyczne (albo planowane ukończenie studiów magisterskich w 2019 r.).
 • Potwierdzone dorobkiem naukowym zainteresowania tematyką II wojny światowej, szczególnie polityką okupacyjną wobec Żydów w dystrykcie krakowskim, funkcjonowaniem obozów zagłady i koncentracyjnych.
 • Bardzo dobra znajomość topografii badanego terenu.
 • Umiejętność przeprowadzania wywiadów ze świadkami epoki.
 • Przynajmniej dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (czynna i bierna). Znajomość języka jidysz lub hebrajskiego będzie dodatkowym atutem.

Temat 4. Żydzi w dystrykcie radomskim

 • Ukończone studia historyczne lub judaistyczne (albo planowane ukończenie studiów magisterskich w 2019 r.).
 • Potwierdzone dorobkiem naukowym zainteresowania tematyką II wojny światowej, szczególnie polityką okupacyjną wobec Żydów w dystrykcie radomskim, funkcjonowaniem hasagów.
 • Bardzo dobra znajomość topografii badanego terenu.
 • Umiejętność przeprowadzania wywiadów ze świadkami epoki.
 • Przynajmniej dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (czynna i bierna). Znajomość języka jidysz lub hebrajskiego będzie dodatkowym atutem.

ZGŁOSZENIA

Kandydatów zapraszamy do przesłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stypendia@instytutpileckiego.pl do 2 czerwca 2019 r. do godz. 24.00. Prosimy o zaznaczenie w tytule: „Żydzi na terenie Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945). Temat 1 lub Temat 2, lub Temat 3, lub Temat 4”. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. List motywacyjny.

Do listu motywacyjnego prosimy dołączyć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia konkursu na stypendia naukowe w ramach projektu „Żydzi na terenie Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945)”.

 1. CV zawierające:
 • wykaz publikacji, referatów wygłoszonych na konferencjach oraz innych osiągnieć naukowych,
 • informacje o udziale w projektach naukowych i badawczych (wraz z tytułami projektów oraz nazwiskami ich kierowników),
 • informacje o uzyskanych stypendiach naukowych i językowych,
 • informacje o znajomości języków obcych (dodatkowym atutem będzie znajomość jidysz, hebrajskiego lub niemieckiego).
 1. Skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich / zaświadczenia o planowanym ukończeniu studiów magisterskich w 2019 r. / dokumentu potwierdzającego odbywanie studiów doktoranckich / dyplomu stopnia doktora lub doktora habilitowanego.
 2. Skan jednej–dwóch rekomendacji przekazanych przez osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora.
 3. Wybrany tekst lub publikację własnego autorstwa (raport, artykuł, rozdział pracy).
 4. Skan podpisanego oświadczenia o administratorze danych osobowych (załącznik nr 1).
 5. Skan podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (załącznik nr 2).

Ewentualne pytania bądź wątpliwości prosimy przesyłać na adres: stypendia@instytutpileckiego.pl

Informacji telefonicznych udziela: Emilia Dziewiecka, tel. 882 354 827.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych, kompletnych dokumentów. Najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 17 i 18 czerwca 2019 r. w siedzibie Instytutu przy ul. Foksal 17 w Warszawie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26 czerwca 2019 r., a jego wyniki zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu oraz na stronie internetowej: instytutpileckiego.pl. Osoby, którym przyznano stypendium, otrzymają również informację pocztą elektroniczną.

Instytut nie ma obowiązku uzasadnienia decyzji Komisji Konkursowej. Nie przewidujemy procedury odwoławczej.


Rekomendował: Leon Rozenbaum


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


George Steiner, the Prophet of Progressive Anti-Semitism

George Steiner, the Prophet of Progressive Anti-Semitism

William Kolbrener


Are the philosophical roots of contemporary left-wing denunciations of Israel to be found in a radical, twisted 1970s argument about the place of Jews in Western culture?

George Steiner(Photo: Antonio Olmos)

In the 1970 T.S. Eliot Memorial Lectures delivered at Yale, the literary critic George Steiner offered a compelling explanation for the persistence of anti-Semitism: The Jews suffered for millennia as retribution for introducing the “Ideal” into Western culture. With its idealism and ethical imperatives, the revelation at Sinai “tore up the human psyche by its ancient roots,” depriving its inheritors of not just the material God and the image, but also “natural consciousness,” and “instinctual polytheistic needs.” Jews, the original Puritans, rejected the satisfaction of both the body and the image, for the purity and ascetic life dictated by the divine Word. From this perspective, Judaism represents the earliest celebration of the absolute, the West’s punishing superego, demanding idealism and self-denial, which was later incarnated in primitive Christianity and Messianic socialism, also founded by Jews, Jesus, and Karl Marx, in whose visions the Ideal persists “with terrible tactless force.” By Steiner’s lights, Hitler’s “jibe” that the Jews “invented consciousness” explains the tenacity of Western hatred of the Jews.

Western hatred of the Jews thus begins with anxiety about Jewish claims to exceptionalism. There can only be one bearer of the ideal: The city on the Hill is notJerusalem, but Rome, later London, and even later still, Boston. In this form of anti-Semitism, which Steiner both described and in some ways endorsed, Jews are loathed because they represent a reminder of their antecedent claim to the Ideal—a claim that causes such anxiety that it must be extirpated. Non-Jewish messianic movements reject the notion of Jewish exceptionalism, because they are the exceptional ones. The continued existence of the Jews, and the  resurgence of Israel, are troubling reminders that that the Jews were first to be singled out as God’s “chosen people.”

Steiner’s writings on the State of Israel provide an early primer on the dynamics of the specific form of secular anti-Semitism that has captivated so many progressives in academia and among the rank and file of the British Labour Party, as well as, increasingly, among American progressives. For Steiner, nationalism is a “madness,” as is the “vulgar mystique of flag and anthem.” But it is Israel’s “barbed wire and watch-towers of national dogma” that represent a “rhetoric of self-deception as desperate as any contrived in the history of nationalism.” For Steiner, and in this, contemporary progressives follow him, Israel must bear all the sins of the nation-state. The Greek dramatist Aeschylus in his celebration of Athens—the Oresteia—avows that the city-state is founded on blood: For contemporary progressives, as for Steiner, only Israel, the nation-state ne plus ultra, has blood on its hands.

To be sure, the narrative of Israeli independence, the celebration of the Jewish State as an indigenous people’s movement, remains haunted by a different narrative, that of naqba, with Israel figured as a colonialist interloper. The profile of the latter narrative becomes even more compelling given Israel’s uncomfortable position in the cultural history of the 20th century. The great writers of international modernism, Eliot, James Joyce, and Ezra Pound, celebrated the Greek idea of Nostos, return. For all three, return was a literary journey—to classicism, especially to the writings and culture of the Greeks. Joyce’s take on Homer’s OdysseyUlysses, was published in 1922, the same year as the League of Nations confirmed the Mandate for Palestine. Eliot’s rewriting of Aeschylus, “The Cocktail Party,” was published in 1949, a year after Israel’s founding. Jewish return—the particular chutzpah of the Zionist enterprise—entailed not a literary, but a literal embodiment of return, the ingathering of the exiles, the Jewish people in the State of Israel. For literary modernists, return was a cultural ideal; for Jews, it was a millennial-old dream, actually realized on land that other people claimed as their own.

That the postwar West turned decisively away from the worldview expressed in international modernism made the Jewish State, in a context of the new postmodern emphasis on difference and the other, seem even more retrograde. Steiner, though himself a classicist by training, prefers the vision of Jewish nationhood expressed in the anti-ideal of the postmodern “homelessness” of “textuality.” For him, the Jewish homeland should remain a marginal literary enterprise, a figure of speech and nothing more. The literal return to Zion, for Steiner, is therefore the last and most unfashionable of the modernist projects.

From a postmodernist perspective, Jews and Israel especially, having barely escaped the old-style anti-Semitism of the Nazis, express their chosenness once more—in a hideous affront to a sensibility that renounced all forms of exceptionalism. It is this drive that explains why the Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) movement, with its ostensibly universalist human-rights agenda, specifically denies Jewish difference, that is, the exceptionalism made concrete in Jewish statehood, while insisting on the absolute moral and political necessity of a Palestinian state, no matter how theocratic such an entity might be.

Apologists can argue about the nuances of “From the River to the Sea,” but the slogan chanted by Hamas operatives on the Gaza border, Hezbollah terrorists in Lebanon, and college students on American college campuses, in its most generous interpretation, advocates the ideal of a one-state solution, an ivory tower fantasy that could only come into being through catastrophic bloodshed and loss of human life. In its advocacy of this academic pipe dream, BDS has become the civilized and politically acceptable veneer for advocacy of the destruction of the Jewish State.

Western hatred of the Jews begins with anxiety about Jewish claims to exceptionalism.

But for all their anti-exceptionalist rhetoric, it is obvious that progressives have appropriated the rhetoric of Jewish exceptionalism as their own. Where for Steiner, Jewish consciousness is based upon the transcendent ideal, the truth of the progressive consciousness takes a Christian turn, and is incarnate, in every individual. Although progressives claim complexity and nuance, in regard to Israel/Palestine, their views are absolute: The Palestinians are good, while Zionists are evil. If only the Jews would divest themselves of their particularity, their unnecessary claims to nationhood, they might be tolerated, but Israel, as national project, is the devil of the nation-state made flesh.

Steiner is unabashed in his forthrightness, acknowledging the Jewish nationhood to be so abhorrent, “monstrous,” that he finds himself compelled to ask: “Has the survival of the Jew been worth the appalling cost?” and “Would it not be preferable, on the balance sheet of human mercies, if he was to ebb into assimilation and the common seas?” For Steiner, and his adepts, Jews should properly inhabit the utopian no-place of textuality, the shtetl of their study halls, a real-life version of the Hasidic dolls and figurines sold at shops in Poland.

recommended by: Leon Rozenbaum
Jewish Zionists—for Steiner, Jews are defined by their Zionism—deserve this fate, because they bear the lasting historical guilt of having introduced the horrifically oppressive idea of a transcendent and abstract God. They are responsible for the Western addiction to “speculative abstractions,” which in their grasp are not only dangerous but, in contemporary parlance, weaponized, murderous. Zionism is the last cultural gasp of the Jewish claim to be arbiters of absolute truth—a cardinal postmodernist sin—and are all the more guilty for having transformed this warped idea into a lived reality. The nation-state is flawed, but only Israel, in a postmodernist expiation for the sins of all other nations of the world, is to be not only reviled, but extirpated.

Israel’s imperfections are many, and a significant majority of Israelis want them confronted. But Steiner’s absolutist metric is applied only to Israel. For all other countries, as the philosopher Hilary Putnam writes, “enough may not be everything, but enough is enough.” The Jews alone are held to an impossible standard of perfection.

Steiner’s perverse version of the exilic Jew does have the virtue of being genuine; indeed, he utters the truth that left-wing contemporary critics of Israel dare not mention (at least publicly): It would be better for Israel not to exist at all. The allegorical morality play of radical and irredeemable Israeli evil thus gave birth to a corrosive new version of anti-Semitism, a sweeping new variant of the world’s oldest hatred dressed up as political idealism.


William Kolbrener is professor of English Literature at Bar Ilan University in Israel. His most recent work is The Last Rabbi: Joseph Soloveitchik and Talmudic Tradition.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com


Vimeo buys out Israeli video-creation company

Israel21cVimeo buys out Israeli video-creation company

Abigail Klein Leichman


Magisto social-video apps will become part of Vimeo, the NY-based video-platform company that has 90 million-plus users in 150 countries.

Image courtesy of Magisto

Israeli video creation company Magisto of Ness Ziona and Mountain View, California, will be bought out by ad-free open video platform Vimeo in a deal reportedly worth about $200 million.

Founded in 2010, Magisto offers apps that have been used by 13 million people to make 450 million videos in 24 languages.

“To our Magisto family: For nearly a decade, we have focused on building tools that guide both consumers and business owners through the video creation process, so that they can more effectively share their stories with the world. Today we are THRILLED to announce that we’ve agreed to be acquired by Vimeo. Yes, Vimeo – the video community that is home to more than 90 million video creators in over 150 countries,” blogged Magisto founder and CEO Oren Boiman on April 15.

Boiman wrote that the two companies “share a similar belief in the power of technology to lower the barriers to quality storytelling, and we seek to build intuitive user experiences and simple, powerful video tools that are accessible to all.”

Magisto’s apps and service will continue to operate as usual. “By combining forces with Vimeo, we will be able to offer you a more valuable all-in-one video marketing solution that goes way beyond creation to include collaboration, hosting and management, distribution, analytics, monetization, live streaming and more,” said Boiman.


Zawartość publikowanych artykułów i materiałów nie reprezentuje poglądów ani opinii Reunion’68,
ani też webmastera Blogu Reunion’68, chyba ze jest to wyraźnie zaznaczone.
Twoje uwagi, linki, własne artykuły lub wiadomości prześlij na adres:
webmaster@reunion68.com